Naziv
Sanskrtski seminar - niži II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52275
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je seminara ponoviti sanskrtsku gramatiku putem čitanja konkretnih tekstova koji dobro ilustriraju pojedine gramatičke cjeline. Utvrditi i naučiti praktično primijeniti znanje koje su studenti stekli na kolegiju Osnove sanskrtske gramatike.
Sadržaj
 1. Prezentski participi (aktivni i medijalni); lokativ apsolutini; - čitanje teksta
 2. Sustav futura i futurski participi; - čitanje teksta
 3. Perfekt i participi perfekta; - čitanje teksta
 4. Sekundarne konjugacije i tvorba njihovih oblika; - čitanje teksta
 5. Sekundarne konjugacije i tvorba njihovih oblika; - čitanje teksta
 6. Dodatne zamjenice; deklinacija i uporaba brojeva; aorist - čitanje teskta
 7. Tvorba riječi – pregled sufiksa; - čitanje teksta
 8. Deklinacija imenica na suglasničke osnove (dodatak) i na dvoglase; nepravilne deklinacije; tvorba priloga; - čitanje teksta
 9. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 10. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 11. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 12. Čitanje i analiza sanskrtskog teksta
 13. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 14. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta
 15. Ponavljanje gradiva i čitanje teksta

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno prepoznavati oblike u sanskrtskom tekstu
 2. Student će moći samostalno razumijeti i prevoditi tekst koji obuhvaća gramatičke cjeline obrađene u prvom stupnju seminara
Metode podučavanja
Predavanje uz brojne izdvojene primjere. Čitanje i analiza teksta koji ilustrira pojedinu gramatičku cjelinu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra. Ispit obuhvaća pismenu analizu i prevođenje dijelom poznatog teksta koji je obrađen tjekom semestra na seminaru, a dijelom nepoznatog teksta primjerene težine za očekivano znanje studenata.

Obavezna literatura
 1. Goldman, R. P., & Sutherland Goldman, S. J. (2004). Devavāṇīpraveśikā: an introduction to the Sanskrit language. Berkeley: Center for South Asia Studies, University of California 
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar