Naziv
Semantika riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80893
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Produbljivanje i proširivanje znanja o semantici riječi kako bi studenti osvijestili važnost leksika. Ovaj je kolegij namijenjen studentima koji već vladaju temeljnim strukturama njemačkog jezika te žele ne samo proširiti svoj vokabular već i saznati više o tome kako je organiziran leksik nekog jezika, što bi trebalo pridonijeti poboljšanju njihove komunikativne sposobnosti.
Sadržaj
 1. Uloga semantike riječi u okviru semantike kao lingvističke discipline
 2. Teorija semantičkih polja
 3. Komponencijalna analiza
 4. Prototipna semantika
 5. Konotativno i denotativno značenje
 6. Monosemija i polisemija
 7. Metafora
 8. Metonimija
 9. Sinonimija
 10. Antonimija
 11. Homonimija
 12. Hiponimija, hiperonimija
 13. Semantičke promjene
 14. Semantičke promjene
 15. Semantičke mreže

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći definirati ulogu semantike riječi u okviru semantike kao lingvističke discipline.
 2. Studenti će moći definirati glavne značajke i zaključke različitih tradicionalnih teorijskih pristupa u okviru semantike riječi.
 3. Studenti će moći odrediti i opisati semantičke odnose između i unutar pojedinih riječi.
 4. Studenti će moći definirati uzroke i izvore semantičkih promjena.
 5. Studenti će moći rekonstruirati semasiološku i onomasiološku strukturu pojedinih leksema.
 6. Studenti će moći opisati kako je organiziran leksik nekog jezika.
Metode podučavanja
Grupni i pojedinačni rad, zajednička analiza tekstova, diskusija
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Schwarz, Monika/ Chur, Jeannette: Semantik: ein Arbeitsbuch. Tübingen: Günter Narr, 2007.
 2. Lyons, John: Semantik. München: C. H. Beck, 1980.
 3. Ullmann, Stephen: Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin: W. de Gruyter & Co., 1967.
 4. Palmer, Frank: Semantik: eine Einführung. München: Beck, 1977.
 5. Busse, Dietrich: Semantik. Paderborn, München: Fink, 2009.
 6. Löbner, Sebastian: Sematik: eine Einführung. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003.
Dopunska literatura
 1. Bechmann, Sascha: Sprachwandel – Bedeutungswandel: eine Einführung. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016.
 2. Eckard, Rolf: Metaphertheorien: Typologie – Darstellung – Bibliographie. Berlin: De Gruyter, 2005.
 3. Lakoff, George; Johnson, Mark: Leben in Metaphern : Konstruktionen und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme, 2004.
 4. Trier, Jost: Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1973.
 5. Wandruszka, Mario: Falsche Freunde: ein linguistisches Problem und seine Lösung. In: Lebende Sprachen. Band 24, Heft 1, S. 4-9, 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar