Naziv
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117807
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati sa pojmovima sociolingvistike i dijalektologije španjolskoga jezika. Također će biti prikazano izvođenje sociolingvističkog istraživanja te varijante španjolskoga jezika s kojima će se studenti upoznati putem audio-vizualnih materijala. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja iz knjiga i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Uvod i osnovni pojmovi: sociolingvistika, sociologija jezika i dijalektologija.
 2. Istraživačke metode: prikupljanje i analiza podataka
 3. Jezične i sociolingvističke varijable: fonološke promjene
 4. Utjecaj društvenih faktora na jezik: spol, dob i društveno-kulturni status
 5. Utjecaj stila na jezične promjene, hiperkorekcija, jezični stavovi.
 6. Sintaktičke i morfološke promjene, sintaktičke promjene u suvremenome španjolskome.
 7. Kolokvij I
 8. Prezentacija članaka – usmeno + rasprava
 9. Jezične varijacije i promjene
 10. Španjolska dijalektologija, geografske izoglose na Poluotoku.
 11. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose I
 12. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose II
 13. Jezični dodiri (Hispanska Amerika i Španjolska)
 14. Španjolski u SAD-u
 15. Usmena prezentacija projekata + rasprava

Ishodi učenja
 1. Razlikovati osnovne pojmove sociolingvistike i dijalektologije.
 2. Znati identificirati pojedine španjolske jezične varijante u usmenom i pisanom izvoru.
 3. Otkriti sličnosti i razlike govornih varijanti španjolskoga jezika u odnosu na standard.
 4. Koristiti sociolingvistički intervju kao tehniku istaživanja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 10% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija. Završni projekt iznosi 30% ocjene.

Obavezna literatura
 1. Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C.: Georgetown University Press
 2. Azevedo, M. M., (2009) (3ra. ed). Variación regional. En Introducción a la lingüística española. New Jersey: Prentice Hall
 3. Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel
Dopunska literatura
 1. Blas Arroyo, J. L. (2005). Sociolingüística del español: desarrollos y perspectivas en el estudio de la lengua española en contexto social. Madrid: Cátedra.
 2. López Morales, H. (2004). Sociolingüística, Madrid, Gredos
 3. Moreno Fernández, F. (2008). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, Ariel
 4. Coulmas, F. (2000). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
 5. Sliva Corvalán, C. (1995). Spanish in Four Continents, Georgetown Univercity Press
 6. Gimeno Menéndez, F. (1990). Dialectología y sociolingüística españolas, Alicante
 7. Chambers, J. K., Schilling-Estes, N., Trudgill, P. (2006). Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishers
 8. Penny, R. (2003). Variation and Change in Spanish, Cambrige Univercity Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij