Naziv
Sociologija kulture I
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
117924
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s novijim, zanimljivijim antropološko-sociološkim temama i teorijama kulture, koje obnavljaju "velika" kulturološka pitanja: nastanak i propast civilizacija, ovisnost kulture o klimi, bolestima, vrijednostima. Usporedo s pregledom novijih teorija u tematskim cjelinama 5-9, ponudit će se analitički okvir mogućim sociološkim i antropološkim objašnjenjima kulturnih i civilizacijskih fenomena. Te pojmove, teorije i vrste analize primijenit ćemo na konkretna društvena razdoblja, kulturne fenomene i cjeline.
Sadržaj
 1. Prirodni faktori oblikovanja kulture: Klima
 2. Prirodni faktori 2: demografija, geni
 3. Prirodno-kulturni faktori: bolesti
 4. Kako analizirati civilizacije? I. Kultura i civilizacija (kontinentalna i anglo-saksonska škola)
 5. Teorije promjene: evolucionizam, difuzionizam, strukturalizam
 6. "Agens" i "struktura"
 7. Hollisova teorijska matrica (individualizam vs. holizam; objašnjenje vs. razumijevanje)
 8. Vrijednosti: njihov utjecaj na razvoj i propast društvenih grupa
 9. Cikličnost i ritam civilizacijskog razvoja (A. Toynbee)
 10. Uloga institucija u ekonomskom razvoju (Acemoglu & Robinson) i njihovi kritičari (J. Sachs)
 11. Teorija civilizacijskog (imperijalnog) preopterećenja (Kennedy)
 12. "Zakon evolucijskog potencijala" (Sahlins)
 13. Teorija kolapsa zbog kompleksnosti (Tainter)
 14. Diamondove teorije razvoja i propasti
 15. Wrap-up.

Ishodi učenja
 1. Student će biti sposoban na primjerima analizirati (i objasniti) biološke i sociokulturne procese koji utječu na razvoj/propast društvenih grupa (iz IU2)
 2. Student će biti sposoban znanja o pojedinom antropološkom fenomenu iz zadane/obrađene literature (Diamond, Tainter, Toynbee) ucjeloviti u obuhvatniji društveni, povijesni i znanstveni okvir (IU3)
 3. Student će biti sposoban provesti stručnu i znanstvenu analizu i interpretaciju (izabrane/zadane) antropološke građe primjenjujući naučene modele
 4. Student će biti sposoban unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem izabranih, novih, neobrađenih, suvremenih, akutnih društvenih fenomena (izbjeglice, demografske oscilacije, ekonomske krize, političke trendove) (IU9)
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Uključuje kontinuirano i aktivno pohađanje I praćenje nastave. Studente se potiče na redovito čitanje predviđene literature, na čemu su temeljene diskusije u okviru nastave. Seminarski je dio nastave radioničkoga tipa. Studenti u okviru seminara propituju I izlažu rezultate mentoriranih istraživanja iz područja etnologije i kulturne antropologije te sociologije kulture. Tijekom semestra i u okviru vlastitog istraživačkoga projekta (seminarske teme) studenti će izvršavati tjedne istraživačke zadatke. Na temelju rezultata istraživanja i diskusija studenti će izraditi i prezentirati završni seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad 50%; pismeni ispit 30%; aktivnost, tjedni istraživački zadaci i dolasci 20%.

Obavezna literatura
 1. Landes, D. 2003. Bogatstvo i siromaštvo naroda, Masmedia
 2. Clark, K. 1964. Civilizacija, Mladost
 3. Tainter, J. 2007. Slom složenih društava, Jesenski-Turk
Dopunska literatura
 1. Huntington, S. 1998. Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka, Izvori
 2. Horkheimer, M; T. Adorno. 1988. Sociološke studije, ŠK.
 3. Toynbee, A. Proučavanje povijesti, Kultura.
 4. Diamond, J. Sva naša oružja. Algoritam
 5. Diamond, J. Slom, Algoritam

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar