Naziv
Sociologija migracija
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51319
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Suvremene međunarodne migracije su sve više globalni društveno-prostorni fenomen koji utječe na brojne sociodemografske, ekonomske, etnokulturne, političke i ine preobrazbe u svijetu, te su kao takve bitna istraživačka tema i za domaću sociologiju. U okviru kolegija studenti se upoznaju s glavnim terminima, temama, teorijama te istraživačkim pravcima, metodama i pristupima iz šire shvaćenog interdisciplinarnog područja studija migracija, izbjeglištva, mobilnosti i transnacionalizma. Kroz predavanja studenti dobivaju teorijska znanja o povezanosti društvenih procesa s fenomenima migracije i mobilnosti, kao i uvide u povijesna, tradicionalna, ali i suvremena i recentna migracijska kretanja, pravce i trendove u globalnom, europskom i nacionalnom kontekstu. Predavanja i diskusije o tipologijama, periodizaciji, makrouzročnicima migracija i mobilnosti, te perspektivama istraživanja, nadopunjuju se konkretnim primjerima iz prakse u vidu seminarskih radova, prezentacije dokumentarnih video-materijala, gostujućeg predavanja, terenske nastave i studentske debate na odabranu temu. Važan fokus u kolegiju jest na prikazu i analizi proturječja i izazova suvremenih načina upravljanja migracijama u europskom kontekstu, kao i na razumijevanju i raščlambi suvremenih postmigracijskih procesa i izazova koje migracije donose suvremenim društvima. Uz to, kolegij obrađuje i aktualnu problematiku iseljavanja iz Hrvatske i njene posljedice, kao i teme transnacionalnih migrantskih i dijasporskih aktivnosti i mreža. Seminarski radovi će obuhvatiti teme poput prisilnih migracija, kriznih migracija, okolišnih migracija, internih migracija, feminizacije migracija, odnosa migracija i razvoja, migracijskih politika, integracijskih politika, i druge. Stoga je svrha seminara omogućiti dodatno produbljivanje teorijskih znanja i socioloških koncepata o migraciji i mobilnosti kroz obradu tradicionalnih ali i aktualnih empirijskih primjera globalnih i lokalnih migracijskih tokova i trendova, postmigracijskih procesa i fenomena, te drugih tema od posebnog interesa za razumijevanje kompleksnosti suvremenih društava i načina na koji ih migracije (pre)oblikuju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: migracije kao multi/interdisciplinarno područje istraživanja
 2. Pojam migracija (termini, koncepti, istraživački pristupi)
 3. Tipologije migracija i prostorne mobilnosti
 4. Periodizacija migracija (i pregled predmodernih migracija)
 5. Moderne međunarodne migracije: obim, pravci i modeli
 6. Pregled suvremenih globalnih migracijskih pravaca i trendova
 7. Tematski filmovi o tradicionalnim i suvremenim migracijama
 8. Europska migracijska politika: proturječja i izazovi
 9. Postmigracijski procesi i problematika integracije u društvima useljavanja
 10. Izbjegličke studije, raseljenost u svijetu i primjeri iz Hrvatske
 11. Terenska nastava: posjet organizaciji koja se bavi pravima migranata i izbjeglica
 12. Transnacionalizam, dijasporske i migrantske mreže
 13. Vanjske migracije iz Hrvatske, uzroci i posljedice iseljavanja
 14. Manjinski povratak. Migracijska politika Republike Hrvatske
 15. Završna diskusija i ponavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu
 2. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst
 3. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova, stručnoj diskusiji itd
 4. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 5. identificirati, opisati i kritički analizirati migracijske fenomene i procese
 6. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji i posebice sociologiji migracija
 7. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja
 8. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 9. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
- predavanja uz power-point prezentacije; - korištenje on-line baza podataka; - korištenje audio-vizualnog dokumentarnog materijala; - gledanje i rasprava filmova s migracijskom problematikom; - čitanje i razgovor o knjigama s migracijskom tematikom; - komentiranje događaja i vijesti s migracijskom tematikom; - seminari temeljem literature o različitim aspektima migracijske problematike (svaki student obvezan je prezentirati seminarsku temu pred ostalim studentima); - rasprave o i povodom seminarskih tema;
Metode ocjenjivanja
- aktivnosti na seminaru i tijekom predavanja; - seminarske prezentacije; - reakcijski tekstovi - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Mesić, Milan (2002) Međunarodne migracije - tokovi i teorije. Zagreb: FF Press i Societas
 2. King, Russell; Black, Richard; Collyer, Michael; Fielding, Anthony and Skeldon, Ronald (2010). People on the Move: An Atlas of Human Migration. Berkeley, CA: University of California Press. (III. dio - str. 60-102.)
 3. Castles, Stephen; de Haas, Hein and Miller, Mark (2014). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (5th ed). New York: Palgrave Macmillan (poglavlja: 2, 3, 9, 10, 12, 13).
Dopunska literatura
 1. Božić, Saša (2014.) Hrvatska migracijska politika: od skice prema strategiji. U: Vlado Puljiz, Josip Tica i Davorko Vidović, (ur.). Migracije i razvoj Hrvatske: Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju. Zagreb: Hrvatska gospodarska komora, str. 285-300.
 2. Bagić, Dragan i Mesić, Milan (2008). Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer srpskih povratnika u Hrvatsku. Revija za socijalnu politiku, 15(1): 23-38.
 3. Zetter, Roger (2007). More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization. Journal of Refugee Studies, 20(2): 172-192.
 4. Mesić, Milan i Župarić-Iljić, Drago (2014). Promjene u okolišu i ljudske migracije. Migracijske i etničke teme. 30 (3): 331-354.
 5. Khalid Koser (2007.) International Migration: A very Short Introduction, Oxford University Press. (poglavlje 3: „Migration and Globalization“, str. 28-40).
 6. Faist, Thomas i Fauser, Margit (2011). The Migration–Development Nexus: Toward a Transnational Perspective. U: Thomas Faist, Margit Fauser i Peter Kivisto (ur.). The Migration–Development Nexus: A Transnational Perspective. New York: Palgrave Macmillan, str. 1-26.
 7. McNeill, William (1984). „Human Migration in Historical Perspective“, Population and Development Review, 10(1): 1-18.
 8. Brettell, Caroline i Hollifield, James (2015). “Introduction”. U: Caroline Brettell i James Hollifield Migration Theory: Talking Across Disciplines. (3rd ed). Routledge: New York. str. 1-36

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar