Naziv
Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
131624
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij ima za cilj upoznati studente sa srednjovjekovnom umjetnosti južne Dalmacije, s posebnim naglaskom na umjetničku baštinu Dubrovnika i okolice, kao i boljem razumijevanju povijesno-kulturnih prilika na istočnoj obali Jadrana u razdoblju od 9. do 14. stoljeća te proširivanju dosadašnjega znanja o predromaničkoj, romaničkoj i gotičkoj umjetnosti na tom prostoru. Studenti će dobiti pregled arhitekture i skulpture na prostoru južnoga dijela istočne obale Jadrana u razdoblju od 9. do 14. stoljeća, s naglaskom na umjetničku baštinu Dubrovnika i okolice. U predavanjima student će se upoznati s najznačajnijim predromaničkim i ranoromaničkim spomenicima Dubrovnika, Elafitskoga otočja i Pelješca, te s crkvama tzv. južnodalmatinskog jednobrodnog kupolnog tipa. Osim arhitekture, pažnja će biti posvećena i razvoju skulpture na tom prostoru s osvrtom na predromaničku i ranoromaničku skulpturu istočne obale Jadrana, kao i važnijim primjerima zidnoga slikarstva u Dubrovniku i okolicu. Posebna pozornost će biti usmjerena i na monumentalna zrelosrednjovjekovna katedralna zdanja u Dubrovniku i Kotoru, kao i na važnije samostane benediktinskoga (Lokrum, Mljet), franjevačkoga (Dubrovnik) i dominikanskoga (Dubrovnik) reda. Također, pažnja će biti posvećena i urbanizmu Dubrovnika, napose razvoju grada od perioda kasne antike do kasnoga srednjega vijeka, a nastojat će se obajsniti i povijesno-kulturni kontekst nastanka srednjovjekovnih spomenika na tom prostoru.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Južni Jadran u srednjem vijeku - povijesno-kulturni kontekst
 3. Postanak i razvoj grada Dubrovnika
 4. Katedrala u Dubrovniku
 5. Crkva sv. Petra i crkva sv. Stjepana u Dubrovniku
 6. Spomenici tzv. južnodalmatinskog jednobrodnog kupolnog tipa
 7. Srednjovjekovna baština Elafitskog otočja - Koločep
 8. Srednjovjekovna baština Elafitskog otočja - Lopud i Šipan
 9. Srednjovjekovna baština polutoka Pelješca
 10. Benediktinski samostani - otok Lokrum
 11. Benediktinski samostani - otok Mljet
 12. Franjevački samostani - Dubrovnik
 13. Dominikanski samostani - Dubrovnik
 14. Srednjovjekovni spomenici Kotora
 15. Katedrala sv. Tripuna u Kotoru

Ishodi učenja
 1. Uvid u razvoj i tipologiju predromaničke, romaničke i gotičke arhitekture na prostoru južnog dijela istočne obale Jadrana
 2. Poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika predromaničke, romaničke i gotičke skulpture u južnoj Dalmaciji
 3. Razumijevanje društveno-povijesnog konteksta nastanka gotičkih spomenika na prostoru južnog dijela istočne obale Jadrana.
 4. Svijest o važnosti proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu
 5. Uvid u starija i recentna istraživanjima spomeničke baštine
 6. Razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature
Metode podučavanja
Poznavanje razvoja i stilskih promjena u predromaničkoj, romaničkoj i gotičkoj arhitekturi i skulpturi; poznavanje osnovnih pojmova i nazivlja za konstruktivne elemente i tipologiju predromaničke, romaničke i gotičke arhitekture; poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika predromaničke, romaničke i gotičke skulpture; svijest o važnosti proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, Dubrovnik-Zagreb, 2014. (odabrana poglavlja)
 2. Tomas, Ivana, Zeman Maja: Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka, Zagreb-Dubrovnik, 2017. (odabrana poglavlja)
 3. Tomas, Ivana: Nova promišljanja o crkvi sv. Mihajla u Stonu, Ars Adriatica, 6, Zadar, 2016., str. 41-60.
 4. Tomas, Ivana: Romanička crkva sv. Marije na Mljetu: pitanje utjecaja, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 43, Split, 2016., str. 59-85
 5. Prelog, Milan: Tekstovi o Dubrovniku, Zagreb 2003. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Menalo, Romana: Ranosrednjovjekovna skulptura, Arheološki muzej/Dubrovački muzeji, Dubrovnik 2006.
 2. Fisković, Cvito: Romaničko-gotički slog samostana Male Braće, Samostan Male braće u Dubrovniku, Kršćanska sadašnjost, Zagreb/ Samostan Male braće u Dubrovniku, 1985., 413-438 str.
 3. Blago Kotorske biskupije. Zagovori svetom Tripunu (povodom 1200. obljetnice prijenosa moći svetoga Tripuna u Kotor), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2009. (k..i.) (odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar