Naziv
Srednjovjekovna Venecija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
2
Šifra
36752
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je upoznati studente s poviješću Venecije u srednjem vijeku, jer je ona od iznimna značaja za cjelovitije razumijevanje hrvatske srednjovjekovne povijesti, posebice obalnih prostora od Istre do Dubrovnika. Cilj je time popuniti prazninu u edukaciji povjesničara i stručnjaka srodnih disciplina na Filozofskom fakultetu, s obzirom da je mletačka povijest ranije redovito ostajala u svojevrsnom „zrakopraznom prostoru“ između nacionalne i europske srednjovjekovne povijesti te je bivala nedovoljno obrađivana u obje navedene cjeline.
Sadržaj
 1. Srednjovjekovna Venecija: periodizacija povijesti. Venecija u ranom srednjem vijeku: gospodarstvo, društvo, kultura. Izgled grada. Naselja u okolici Venecije.
 2. Demografska kretanja u srednjovjekovnoj Veneciji. Društveni slojevi i klase. Pomorstvo, pomorska trgovina i piraterija. Razdoblje duždeva iz obitelji Kandijan i Orseolo. Pomorsko ratovanje i uloga Venecije u Prvom križarskom ratu. Venecija na Sredozemlju i u Jadranu u 12. stoljeću.
 3. Venecija u Trećem i Četvrtom križarskom ratu. Razvoj i struktura mletačke trgovačke i ratne flote, pomorstva i pomorske trgovine.
 4. Gospodarska povijest Venecije u 13. stoljeću. Borba za Ferraru početkom 14. stoljeća. Borba za monopol u Jadranu i za prevlast na istočnom Sredozemlju u 14. stoljeću.
 5. Genova – najveći sredozemni takmac Mlečana. Prvi mletačko-đenoveški ratovi. Putovanja Marka Pola.
 6. Strukture političke moći, vlast i uprava u Veneciji. Politička uloga kulta sv. Marka. Mitovi o Veneciji, njenom političkom i državnom uređenju. Uloga dužda, skupštine i različitih vijeća u političkom i upravnom životu Mletačke Republike. Hijerarhijska piramida vlasti u Veneciji. Sastav i uloga Sinjorije.
 7. Strukture vlasti i uprave na mletačkim posjedima izvan grada. Oblikovanje aristokratske uprave Venecijom. Obrt i trgovina u Veneciji, nastanak bratovština i korporacija. Procedura izbora mletačkih magistrata i vijećnika.
 8. Staleško zatvaranje mletačkog Velikog vijeća. Urota Querini-Tiepolo. Promjene u mletačkom pomorstvu i pomorskoj trgovini u 13. i 14. stoljeću. Pravci i organizacija trgovačkih konvoja.
 9. Promjene u kopnenoj i pomorskoj trgovini Venecije tijekom 14. stoljeća. Nove metode i tehnike poslovanja mletačkih trgovaca. Uloga vlasti u regulaciji pomorstva, pomorske trgovine i drugih oblika poslovanja tijekom 14. stoljeća.
 10. Razvoj bankarstva, mjeničnog poslovanja i davanja zajmova u kasnosrednjovjekovnoj Veneciji. Mletački novac i mjere. Porezni sustav. Struktura stanovništva Venecije prema imovinskom kriteriju. Pravne kategorije stanovništva. Društvena uloga tzv. velikih bratovština. Manufakturna proizvodnja u kasnosrednjovjekovnoj Mletačkoj Republici.
 11. Gospodarska i društvena uloga mletačkog Arsenala. Struktura i djelovanje mletačkih korporacija. Mletački mornari i pomorci. Treći đenoveški rat.
 12. Mletačka politička povijest sredinom i u drugoj polovici 14. stoljeća. Urota dužda Marina Faliera. Četvrti đenoveški rat do pada Chioggie u ruke Genove i saveznika.
 13. Nastavak i završetak Četvrtog đenoveškoga rata. Širenje Venecije na prekomorske posjede i zaleđe krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Crkvena i svjetovna arhitektura i graditeljstvo u Veneciji u srednjem vijeku.
 14. Mletačko slikarstvo 15. stoljeća. Obrazovanje, filozofija i znanost, sveučilište u Padovi. Venecija kao tiskarsko središte.
 15. Renesansna umjetnost u Veneciji 15. stoljeća. Politički odnosi Venecije i susjednih sjevernotalijanskih gradova i država. Mir u Lodiju 1454. godine. Odnosi Venecije i Osmanskog Carstva u drugoj polovici 15. stoljeća.

Ishodi učenja
 1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa mletačke srednjovjekovne povijesti
 2. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima mletačke srednjovjekovne povijesti
 3. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija Venecije u srednjem vijeku
 4. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije Venecije u srednjem vijeku
 5. procijeniti značaj ključnih prekretnica i promjena u srednjovjekovnoj povijesti Venecije
Metode podučavanja
predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad, terenska nastava
Metode ocjenjivanja
zbirna ocjena pismenog ispita, pohađanja nastave i samostalnih zadataka

Obavezna literatura
 1. Charles Diehl, Mletačka Republika, Tipex, Zagreb 2006, str. 7-112, 124-134.
Dopunska literatura
 1. Frederic Chapin Lane, Venice: a maritime republic, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1973.
 2. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.
 3. Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi: odabrane teme, Dom i svijet, Zagreb 2003.
 4. Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.
 5. www.fordham.edu/halsall/source/dogesvenice.html
 6. www.fordham.edu/halsall/source/1198popevenz.html
 7. www.fordham.edu/halsall/basis/villehardouin.html

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar