Naziv
Stara povijest hrvatskih zemalja I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117670
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Stara povijest hrvatskih zemalja. Upućuje studente u specifičnosti istraživanja stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, daje im njezin pregled i naznačuje aktualne pravce u znanstvenoj i stručnoj literaturi o staroj povijesti hrvatskih zemalja. Očekuje se da polaznici steknu znanja i vještine potrebne za istraživanje stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora.
Sadržaj
 1. Terminološke i metodološke konvencije: Iliri i Panonci, narodi i plemena, kada, zapravo, na hrvatskom povijesnom prostoru počinje povijest?
 2. Civilizacijski prijelomi u prapovijesti i protohistoriji: kako se proučavaju prijelazna razdoblja
 3. Prapovijesni korijeni povijesnih populacija; razlika u vrstama i količini izvornih podataka između priobalja i unutrašnjosti; metodološke posljedice
 4. Seoba i kulturni utjecaj Kelta, završeci etnogeneza i zemljopisni raspored autohtonih populacija uoči kontakta s Grcima i sukoba s Rimljanima
 5. Narodi priobalja; razvitak ilirskoga i histarskog kraljevstva
 6. Narodi gorske unutrašnjosti
 7. Narodi ravničarskog područja
 8. Grci na Jadranu: mitološki, brončanodobni i stariježeljeznodobni horizont
 9. Grci na Jadranu: sirakuška djelatnost i odnos prema domaćem stanovništvu
 10. Jadranski Grci u odnosu prema Rimljanima
 11. Rimski ratovi za Ilirik: povijesna impostacija, kronološki okviri
 12. Osvajanje priobalja
 13. Osvajanje unutrašnjosti
 14. Cezarovo guvernerstvo i razdoblje građanskih ratova
 15. Pohodi Oktavijanova doba

Ishodi učenja
 1. sintetizirati znanja o jednom ili više odabranih razdoblja u ljudskoj prošlosti
 2. . objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 3. 3. ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 4. 4. definirati istraživačku temu koja predstavlja doprinos historiografiji u usporedbi s postojećim znanjima o staroj povijesti hrvatskih zemalja
 5. 5. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje
 6. 6. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija u znanstvenim i stručnim radovima
 7. 7. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
 8. 8. napisati dobro strukturirani znanstveni ili stručni rad na temelju kompleksnih informacija
Metode podučavanja
Frontalna nastava, samostalni rad student uz stalno praćenje.
Metode ocjenjivanja
Valoriziraju se pohađanje nastave (25 %), esej (25%), praktični rad (25 %), usmeni ispit (25 %)

Obavezna literatura
 1. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Područje rimskog Ilirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. ŠANJEK - F. MIROŠEVIĆ, Zagreb: Školska knjiga 2003, 5 - 38; R. KATIČIĆ, Illyricum mythologicum, Zagreb: Izdanja Antibarbarus 1995.
 2. J. J. WILKES, Dalmatia, London: Routledge & Kegan Paul 1969
 3. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 20032, dijelovi o autohtonim naseljima i autohtonim predajama gradogradnji;
 4. D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Iliri i antički svijet, Split: Književni krug 1989,
 5. M. SUIĆ, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske - Opera selecta, Zadar: Filozofski fakultet 1981
 6. M. ZANINOVIĆ, Od Helena do Hrvata, Zagreb: ŠK 1996, odabrani članci;
 7. B. OLUJIĆ, Povijest Japoda. Pristup, Zagreb: Srednja Europa 2007;
 8. M. ZANINOVIĆ, Ilirsko pleme Delmati, Šibenik: Ogranak Matice hrvatske 2007;
 9. A. MOCSY, Pannonia and Upper Moesia, London: Routledge & Kegan Paul 1974, dijelovi o predrimskom razdoblju i rimskim osvajanjima;
 10. D. LOŽAR, H. POTREBICA, Brončano doba Hrvatske, Zagreb: Meridijani 2017
 11. T. TEŽAK-GREGL, Hrvatske zemlje od starijeg kamenog do bakrenog doba, Zagreb: Leykam international,
Dopunska literatura
 1. Ovisno o osobnim zadacima polaznika uključuje standardne priručnike i korpuse građe s hrvatskog prostora, preglede raznih vrsta izvora i izdanja literarnih izvora. Npr.DIMITRIJEVIĆ et al., Prapovijest [Povijest umjetnosti u Hrvatskoj 1], Zagreb: Naprijed 1998; M. SUIĆ, Istočna jadranska obala u Pseudo Skilakovom Periplu, Rad JAZU 306, Zagreb 1955; Polibije, Istorije I,II, M. RICL, Novi Sad: Matica srpska 1988; M. ŠAŠEL KOS, Appian and Illyricum, [Situla 43], Ljubljana: Narodni muzej Slovenije 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar