Naziv
Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
77882
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Formiranje kod studenata znanja u području stilistike suvremenoga ukrajinskog jezika, vještina analize teksta, razvijanje kompetencije odabira jezičnih sredstava u skladu s temom, ciljem i područjem komunikacije, razvijanje jezičnog osjećaja i govornih vještina, priprema za prevođenje .
Sadržaj
 1. Stilistika kao lingvistička disciplina 1. Sadržaj i opseg stilistike. Faze razvoja. Predmet i struktura stilistike. Povezanost s drugim disciplinama. Stilističke metode.
 2. Stilistika kao lingvistička disciplina 2. Osnovni strukturni dijelovi i stilističke mogućnosti jezika. Stilistika jezičnih jedinica i razina. Osnovni pojmovi stilistike. Objekt i predmet stilistike.Stilistika jezika : stilistika govora. Stilističko značenje. Jezična norma : stilska norma. Fonetska stilistika. Sredstva fonetske stilistike. Prevodilačka radionica: prevođenje odabranih poezija s ukrajinskoga na hrvatski.
 3. Leksička stilistička sredstva. Karakteristika leksika prema sferi upotrebe. Stilski neutralni i markirani leksik. Termini.
 4. Razgovorni i prostorječni leksik. Dijalektizmi. Vulgarizmi. Psovke.
 5. Društveno markirani leksik. Seminarski radovi: Stilske funkcije sinonima i antonima.
 6. Stilske funkcije frazema. Opće karakteristike frazema (tipologija V. Vinogradova). Paremiologija (poslovice, aforizmi, sentencije, maksime i dr). Transformacija i kontaminacija frazema. Seminarski rad: Stilske funkcije homonima.
 7. Neki aspekti gramatičke stilistike. Morfološka stilistička sredstva. Sintaktička stilistička sredstva. Seminarski rad: Stilske funkcije posuđenica.
 8. Funkcionalni stilovi ukrajinskoga jezika. Znanstveni stil. Analiza tekstova.
 9. Funkcionalni stilovi ukrajinskoga jezika. Znanstveni stil. Prevođenje odlomaka znanstvenih tekstova iz područja filologije. Seminarski rad: Stilske funkcije neologizama.
 10. Administrativni stil. Analiza i/ili prevođenje tekstova.
 11. Administrativni stil. Sastavljanje životopisa, curriculum vitae, molbe i dr. Seminarski rad: Stilske funkcije historizama i arhajizama.
 12. Publicistički stil. Analiza tekstova. Publicistički stil na TV-u: dokumentarni film iz ciklusa „Igra sudbine“. Pisanje novinskog članka na odabranu temu.
 13. Književni stil. Analiza tekstova. Pisanje bajke, pripovijetke i sl. Seminarski rad: Termini u književnom stilu. 
 14. Razgovorni stil. Upotreba razgovornog leksika u drugim funkcionalnim stilovima. Analiza tekstova na leksičko-stilističkoj i morfološko-sintaktičkoj razini. Uloga dijaloga. Karakteristika sudionika dijaloga na temelju karakteristike njihovog govora.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i upotrijebiti osnovne značajke stilskih normi ukrajinskog jezika u izražavanju na ukrajinskom jeziku.
 2. Sastaviti i prezentirati na ukrajinskom jeziku kraće tekstove koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima suvremenog ukrajinskog jezika.
 3. Koristiti odgovarajuću stručnu i znanstvenu literaturu.
 4. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik stilistike.
 5. Opisati na ukrajinskom jeziku, identificirati i upotrijebiti u tekstovima različitih funkcionalnih stilova fonetska, leksička, frazeološka i gramatička stilistička sredstva.
 6. Objasniti na ukrajinskom jeziku i prepoznati značajke funkcionalnih stilova.
 7. Analizirati i razlikovati pojedine funkcionalne stilove ukrajinskog jezika te ih usporediti s drugim funkcionalnim stilovima.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i stilistička analiza kraćih tekstova) i prezentacija seminarskog rada tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 368 с.
 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник для гуманіт. спец. вузів. – 3-є вид., перераб. та доп . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
Dopunska literatura
 1. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг / Л. Ставицька. – Київ: Критика, 2005. – 348 с.
 2. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. – Київ: Критика, 2008. – 454 c.
 3. Fink-Arsovski, Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. – Zagreb: Knjigra, 2006.
 4. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. – Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar