Naziv
Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184185
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s idejama filozofskih dijalektike, racionalnog i veridičkog diskursa; razvijanje analitičkih i interpretacijskih kompetencija iz teorijske filozofije i povijesti ideja te njihova primjena na analizu društvenih fenomena. Cjelovit prikaz sadržaja i rada u kolegiju po tjednima nalazi se u syllabu kolegija na web stranici Odsjeka za filozofiju http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/dijalektika-i-historizam-hegel-marx-i-problem-metode/
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
  2. prosuđivati klasične i suvremene filozofijske tekstove
  3. pretraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
  4. procjenjivati argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima se artikuliraju temeljni pojmovi i stavovi historizma i dijalektike u marksizmu i drugim filozofskim kulturama
  5. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
Metode podučavanja
izlaganja (predavanja i referati) nastavnika i studenata, diskusija, pismeno i usmeno izvještavanje o pročitanoj građi za rad u kolegiju
Metode ocjenjivanja
praćenje sudjelovanja u kolegiju; čitanje i komentiranje završnog seminarskog rada

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
  • Diplomski studij: Ljetni semestar