Naziv
Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118128
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U širem smislu, usvajanje poetičkih i stilskih specifičnosti književnosti nastale u razdoblju moderne (1890-1918.) U užem smislu, proučavanje koncepata sublimnog (Pseudo Longin, Kant, Lyotard i dr.) i zazornog (Freud, Lacan, Derrida) koji se, doneseni i razvijeni u književnim svjetovima hrvatskih modernista, međusobno presijecaju otvarajući polje estetike etičkim i političkim pitanjima.
Sadržaj
 1. Rađanje modernog subjekta; terminološka rasprava (modernitet modernizacija, moderno). Pregled razvoja pojma modernizam od antike do početka 20. stoljeća u suodnosu sa srodnim pojmovima dekadencije, avangarde i antimodernizma. Problematizacija uspostave modernog subjekta iz estetičke, društveno-političke i etičke perspektive.
 2. Književnost i kultura modernizma, škole i pravci. Pregled najvažnijih društvenih znanosti, kulture, ekonomije i filozofije 19. stoljeća povezanih s tekstualnim praksama modernizma. Opis stilskih i poetičkih značajki modernizma u odnosu prema romantizmu i realizmu. Osobitosti hrvatskoga modernizma.
 3. Sublimno. Pregled pojma sublimno od Pseudo Longina preko Burkea i Kanta do Lyotarda i Žižeka. Estetičke, spoznajne, etičke i političke implikacije problema povezane s idejom moderniteta.
 4. Zazorno Interpretacija Freudova eseja Zazorno (Unheimliche). Zazorno u drugih mislilaca. Kratka teorijska povijest zazornog. Estetičke, spoznajne, etičke i političke implikacije problema povezane s idejom moderniteta.
 5. Matoš. Novele: Camao, Cvijet sa raskršća, Balkon. Flaneur: modernistički junak zaglavljen između uzvišenog i odvratnog; Moć savjesti, Igličasto čeljade. Čudovišno i nesvjesno – s one strane modernističkog racionalizma.
 6. Matoš. Pjesme: Utjeha kose, Srodnost, Čuvida, Dva Kentaura, Jesenje veče, Maćuhica, Tajanstvena ruža, Živa smrt, Labud, Mistični sonet, Pjesnik, Familijarna maska, Notturno. Modernistički subjekt na granici svjetova. Figuracija kao autolegitimacija. Umjetnost kao spas.
 7. Leskovar Novele: Misao na vječnost, Katastrofa, Poslije nesreće. Neuspjela socijalizacija i/ili uspjela dekadencija. Schopenhauerizacija teorije rase, okoline i trenutka H. Tainea.
 8. Kolokvij 1. Provjera teorijskog znanja iz prvog dijela kolegija i interpretacija teksta.
 9. Šimunović/Ivan Kozarac Novele: Duga, Alkar. Roman: Đuka Begivić. Etnosimbolizam kao mitopoetička obnova iskona. Modernistički subjekt i užas neuspjele edipacije.
 10. Vidrić: Pjesme. Sintaksa univerzalne ljepote: umjetni bezvremeni svjetovi. Secesionizam i berksonizam: artificijelna trenutnost kao oblik autentičnog života.
 11. Pjesme: Knjiga Boccadoro. Treba li Muza tijelo? Destrukcija romantičarskog autora-genija i rađanje modernističkog autora-skriptora; Drama: Pustolov pred vratima. Modernistički subjekt zaglavljen između dvije smrti. Nestvarno – stvarnije od stvarnosti.
 12. Novele: Začarano ogledalo, Ispovijed / Veliki grad, Godiva. Stroj nesvjesnog i grad kao nesvjesni stroj. Dva vida psihičke destabilizacije modernističkoga junaka.
 13. Kamov. Roman: Isušena kaljuža. Tjelesno raspadanje modernističkoga subjekta: naličje umjetničke sublimacije. Srozavanje svih vrijednosti kao vid univerzalne vrijednosti.
 14. Krleža Drame: Michelangelo Buonarroti, Legenda. Kristofor Kolumbo; Esej: Zaratrustra i mladić. Nietzsche i modernizam: smrt Boga, koncept Übermenschena, perspektivizam, prevrednovanje vrijednosti, vječno vračanje istog. Teorija Genija: potraga za Smislom.
 15. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti KR101 analyze Croatian literary texts with regard to literary periodization and generic characteristics
 2. Kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 3. Povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 4. Primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
Proučavanje književnosti moderne, njezinih stilskih, estetičkih, filozofskih, kulturoloških i drugih posebnosti od presudne je važnosti za razumijevanje najvećeg dijela korpusa novije hrvatske književnosti.
Metode ocjenjivanja
Rasprava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, provjera znanja.

Obavezna literatura
 1. Obavezna predmetna M. Begović: Knjiga Boccadoro (SHK, Pjesme/Proza, predgovor B. Senker); Pustolov pred vratima (SHK, Drame) M. Cihlar-Nehajev: Veliki grad, Godiva (PSHK, predgovor V. Zaninović) F. Galović: Ispovijed, Začarano ogledalo (SHK, predgovor J. Skok) K. Š. Gjalski: Ljubav lajtnanta Milića (SHK, pregovor M. Šicel); San doktora Mišića (Djela, priredio Emil Štampar, Zora) M. Krleža: Legende, Zora J. Leskovar: Misao na vječnost, Katastrofa, Poslije nesreće (SHK, predgovor C. Milanja) A. G. Matoš: Camao, Cvijet sa raskršća, Balkon, Moć savjesti (PSHK, predgovor M. Matković); Igličasto čeljade (Sabrana djela A. G. Matoša, knjiga I, ur. D. Tadijanović); Izbor pjesama (PSHK, knjiga I, predgovor M. Matković) V. Nazor: Veli Jože, Albus kralj (SHK, Izbor proze I. i II); Slavenske legende (SHK, Izbor pjesama I, predgovor N. Mihanović) J. Polić-Kamov: Isušena kaljuža (Sabrana djela, ur. D. Tadijanović) D. Šimunović: Duga, Alkar (SHK, predgovor D. Detoni-Dujmić) V. Vidrić: Pjesme (SHK, predgovor C. Milanja) I. Kozarac, Đuka Begović (PSHK, predgovor A. Šljivarić)
 2. Obavezna opća D. Dentoni Dujmić: Fran Galović, Zagreb 1988. D. Dentoni Dujmić: Dinko Šimunović, Zagreb 1991. I. Frangeš: Moderna, u: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb/Ljubljana 1987. S. Freud: The Uncanny (izvaci), u: Reading popular narrative, ur. Bob Ashley, London/Washington 1997. str. 156-159. D. Gašparović: Kamov, apsurd, anarhija, groteska, Zagreb 1988. Lj. I. Gjurgan: Mit, nacija i književnost “kraja stoljeća”: Vladimir Nazor i William Butler Yeats, Zagreb 1995. I. Kant: Analitika uzvišenog, u: Kritika rasudne snage, Zagreb 1957, str. 83-118. I. Kant: O lepom i uzvišenom, Nova Pazova 2002. C. Milanja: Janko Leskovar, Zagreb 1987. K. Nemec: Leskovarov antijunak ili literarni portret jednog dekadenta, u: Tragom tradicije, Ogledi iz novije hrvatske književnosti, Zagreb 1995. M. Šicel: Novela hrvatske moderne, u: Stvaraoci i razdoblja u novijoj hrvatskoj književnosti, Zagreb 1971. V. Žmegač: Duh impresionizma i secesije, Hrvatska moderna, Zagreb 1993.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij