Naziv
Suvremena hispanskoamerička minifikcija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
117781
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s poetikom postmodernizma i reperkusijama postmoderne u književnostima hispanskoga svijeta. Upoznavanje s kratkim književnim žanrovima. Aktivnosti u okviru ovog kolegija imaju za cilj povećati transtekstualnu kompetenciju studenta i aktivirati mehanizme evokacije te pokazati na koji način tekstovi uspostavljaju međusobni dijalog. Književni tekstovi minimalnog jezičnog izričaja posebno su pogodni za analizu na predavanju jer se zbog svoje kratkoće mogu u cijelosti obraditi na satu književnosti. Student će moći moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture, te samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste. Moći će komunicirati i argumentirati svoje ideje sa stručnjacima u svom području, ali i s laicima. Bit će kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši. Student će biti kadar samostalno odrediti predmet istraživanja te preuzeti odgovornost za izvršenje svog dijela posla kao i zadatka u cjelini u timskom radu te za adekvatno predstavljanje rezultata istraživanja.
Sadržaj
 1. Teorije književnih žanrova. Prema definiciji kratke priče. Što ubrajamo u minimalne književne modalitete? Klasifikacija. Upoznavanje s minifikcijom.
 2. Osnovna obilježja minifikcije. Transžanrovski tekstualni status. Žanrovska hibridnost. Minifikcija i esej. Minifikcija i pjesma u prozi.
 3. Podrijetlo i povijest minifikcije u Hispanskoj Americi. Modernizam i avangarda.
 4. Podrijetlo i povijest minifikcije u Hispanskoj Americi. Autori: Torri, Borges, Arreola, Monterroso, Cortázar.
 5. Postmoderna i postmodernizam. Pregled pojmova važnih za razumijevanje poetike postmodernizma. Postmoderna u Hispanskoj Americi. Postmoderna i tekst.
 6. Intertekstualnost. Odnos minifikcije prema ključnim književnim tekstovima zapadnog kanona. Ludičke komponente. Ironija i parodija. Transgresija i marginalnost.
 7. Pregled teorijskih promišljanja u okvirima postmoderniteta. Poststrukturalizam. Dekonstrukcija.
 8. Pregled teorijskih promišljanja u okvirima postmoderniteta. Teorija recepcije kroz minifikciju. Psihoanalitička kritika kroz minifikciju.
 9. Pregled teorijskih promišljanja u okvirima postmoderniteta. Postkolonijalna teorija kroz minifikciju.
 10. Pregled teorijskih promišljanja u okvirima postmoderniteta. Nastrana teorija i feministička kritika kroz minifikciju.
 11. Pregled teorijskih promišljanja u okvirima postmoderniteta. Psihoanalitička kritika kroz minifikciju.
 12. Odnos arhaičnih književnih žanrova i minifikcije. Basna i bestijarij.
 13. Teorija fantastične književnosti. Razvijanje čitateljskih strategija na primjerima minimalnih fikcionalnih tekstova. Analiza odabranih tekstova prema obrađenim analitičkim modelima.
 14. Studentska izlaganja.
 15. Termin rezerviran za studentska pitanja i dodatna pojašnjenja.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu.
 2. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture.
 3. Student će moći prepoznati i vrednovati širok raspon različitih primarnih i sekundarnih izvora informacija s ciljem stvaranja novog kompleksnijeg znanja i tumačenja izuzetno kratkih književnih žanrova.
 4. Student će biti sposoban komunicirati ideje na španjolskom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji, u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja, s ciljem da doprinese razvoju znanja.
 5. Student će moći kritički promišljati o književno-povijesnim fenomenima iz različitih teorijskih perspektiva te smjestiti književne studije u širi interdisciplinarni kontekst.
 6. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti).
 7. Student će moći pristupati književnim korpusima različitih književnosti hispanskog svijeta i kritički ih te komparativno prosuđivati.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje.Studentska izlaganja i stalne rasprave na temelju zadane sekundarne i primarne literature. Mentorski rad i izrada seminarskih radova. Završni ispit koji pokazuje sposobnost samostalog interpretativnog rada i primjene teorijskog aparta na tumačenje iznimno kratkih književnih formi.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje koje se sastoji u usmenoj provjeri poznavanja tematike i zadanih kritičkih članaka, kao i primarne literature vezane za sadržaj ovog kolegija. Jedna pismena zadaća. Izlaganje na zadanu temu i pismena provjera znanja na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Augusto Monterroso, La Oveja Negra y demás fábulas, Anagrama, Barcelona, 1969.
 2. Juan José Arreola, Confabulario definitivo, Planeta, Barcelona, 1969.
 3. Fernando Iwasaki, Ajuar funerario, Páginas de espuma, Madrid, 2009.
 4. Marco Denevi, Falsificaciones, Thule Ediciones, S.L., Barcelona 2006.
 5. Izbor minifikcije iz opusa suvremenih hispanskoameričkih autora.
 6. Cuesta Abad, José Manuel i Jiménez Heffernan, Julián (eds.), Teorías literarias del siglo XX, Ediciones Akal, Madrid, 2005. (izbor tekstova)
 7. Noguerol Jiménez, Francisca, «Microrrelato y posmodernidad: textos nuevos para un final de milenio» u Revista Interamericana de Bibliografia 1-4, vol. XLVI, pp. 49-66.
 8. Culler, Johnatan, Književna teorija. Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 2001.
 9. Hucheon, Linda, A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction, Routledge, London i New York, 1988. (relevantni dijelovi)
 10. Hernández Peñaloza, Amor, «Breviario sobre la teoría de los géneros literarios», u Luthor, vol. 1, no. 4, Abril 2011, pp. 31-38.
 11. Anderson Imbert, Enrique, «Entre el caso y la novela: hacia una definición del cuento», u Teoría y Técnica y del cuento, Barcelona, Editorial Ariel, 1999, pp. 30-40.
 12. Epple, Juan Armando, «Brevisima relación sobre el minicuento en Hispanoamérica», u Puro Cuento no. 10, Buenos Aires
Dopunska literatura
 1. Lagmanovich, David, «Hacia una teoría del microrrelato hispanoamericano» u Revista Interamericana de Bibliografia 1-4, vol. XLVI: 19-37.
 2. McHale, Brian, Postmodernist Fiction, Methuen, New York i London, 1987. (relevantni dijelovi)
 3. Roas, David (ed.), Poéticas del microrrelato, Madrid, Arco Libros S.A., 2010.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij