Naziv
Suvremeni njemački jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
95350
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
-razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Težište je na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika.
Sadržaj
 1. Glück und andere Gefühle
 2. tvorba i deklinacija imenica
 3. deklinacija pridjeva
 4. nominalne konstrukcije
 5. Erfolge und Niederlagen
 6. članovi
 7. zamjenice
 8. negacija
 9. uvod u morfologiju glagola
 10. usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja
 11. totalno razumijevanje teksta, raščlanjivanje i prepričavanje jednostavnijih i kraćih tekstova (do 1 stranice)
 12. analitički prijevod jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik radi razumijevanja
 13. diskusija o određenoj temi
 14. razvijanje tehnika samostalnog rada (služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, leksikonima i enciklopedijama)
 15. proširivanje vokabulara na zadane teme

Ishodi učenja
 1. razumjeti kompleksne tekstove , apstraktne teme i stručne diskusije
 2. spontano se sporazumijevati, uz minimalne gramatičke pogreške
 3. izražavati se o određenim temama (obrađenim na nastavi) jasno i opširno
 4. izražavati svoje stajalište o aktualnim temama, navesti pozitivne i negativne aspekte
 5. bez teškoća sudjelovati u diskusijama o temama obrađenim na nastavi
 6. prepričati, usmeno i pismeno, njemački tekst srednje težine
 7. bez greške deklinirati imenice, zamjenice i pridjeve te komparirati pridjeve
 8. objasniti značenjske razlike kod homonimnih imenica
 9. pretvarati jednostavne nominalne konstrukcije u verbalne i obratno
 10. bez greške tvoriti glagolske oblike u svim glagolskim vremenima
Metode podučavanja
- pojedinačni rad - grupni rad - rad u paru - frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
- ocjenjivanje obaveznih radova tijekom semestra: dva pismena rada, jedan referat, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje beletristike s njemačkoga govornog područja, -stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku -procjena redovitosti pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi -pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Buscha, Raven, Szita: Erkundungen C1. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag 2016.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001.
 5. Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000.
 6. Crnko Gmaz, Skender Libhard, Strmečki Marković, Übungsbuch zu Lexik und Grammatik für Germanistikstudenten, FF press 2008.
Dopunska literatura
 1. Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003.
 2. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar