Naziv
Svakodnevni život u rimskim provincijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
51124
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Usvajanje znanja o kulturnim i civilizacijskim osobitostima rimskoga društva u rimskim provincijama na primjeru praktičnog rada s pokretnim arheološkim materijalom.
Sadržaj
 1. Pregled arheoloških istraživanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić.
 2. Pregled dokumentacije istraživanja i nalaza na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 3. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 4. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 5. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 6. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 7. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 8. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 9. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 10. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 11. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 12. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 13. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 14. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.
 15. Dokumentiranje pokretnih nalaza s arheoloških iskopavanja na nalazištima Gardun – Vojnić (Tilurium), Sv. Kvirin (Siscia), Banjače i Velić, radionice.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 3. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke.
 4. Studenti će moći kronološki i tipološki odrediti sitne pokretne nalaze.
 5. Studenti će steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
 6. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
Metode podučavanja
Vježbe.
Metode ocjenjivanja
Nazočnost 80%, praktičan rad, diskusija

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisi o vrsti lokaliteta i dokumentacije koja se provodi na vježbama / The list of required literature changes based on the site and the documentation used during the exercises.
Dopunska literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisi o vrsti lokaliteta i dokumentacije koja se provodi na vježbama / The list of supplementary literature changes based on the site and the documentation used during the exercises.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar