Naziv
Diplomska radionica I - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
7
Šifra
117661
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Izrada kvalifikacijskog diplomskog rada i razvoj i demonstracija stečenih stručnih i općih vještina.
Sadržaj
 1. Ovjera istraživačkih područja i formuliranje tema o kojima polaznici pišu diplomski rad. Sastavljanje preliminarnih popisa literature i zadavanje inicijalne bibliografije.
 2. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 3. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 4. Proširena bibliografija
 5. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 6. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 7. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 8. Formuliranje izvorne podloge - uputnica na različite vrste izvora
 9. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 10. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 11. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 12. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 13. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 14. Definiranje odnosa između polaznikovih rezultata na građi i rezultata predloženih u literaturi.
 15. Zacrtavanje daljnjega rada na izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Heurističke vještine u radu na izvorima
 2. Heurističke vještine u radu na literaturi
 3. Vještina organiziranja izvornih podataka i teza iz literature
 4. Vještina vrednovanja prikupljenoga gradiva, formiranja i usmenog prezentiranja vlastitih zaključaka
 5. Vještina stručnog i znanstvenog raspravljanja
 6. Vještina usvajanja i ugradnje rezultata stručno-znanstvene rasprave u vlastiti rad
 7. Vještine odabira i formuliranja istraživačke teme
 8. Vještina primjene ranije znanja stečenih u prethodnim premetima u obradi odabranog istraživačkog pitanja na kojemu polaznik izrađuje kvalifikacijski rad
 9. definirati istraživačku temu koja predstavlja doprinos historiografiji u usporedbi s postojećim znanjima o istoj ili srodnoj materiji
 10. identificirati i koristiti odgovarajuće izvore informacija za diplomski rad
 11. postaviti konkretan istraživački problem koji predstavlja doprinos postojećim znanjima o istoj ili srodnoj materiji te planirati njegovo rješavanje
 12. primijeniti specifična znanja i vještine potrebne za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. paleografija, epigrafija, uporaba starih jezika i pisama itd.)
 13. primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja (npr. pomoćne povijesne znanosti, uporaba drevnih jezika i pisama)
Metode podučavanja
Radionički tip uz maksimalno sudjelovanje svih studenata i nastavnika. Studenti predstavljaju što su napravili do određenog trenutka, rasprava i plan što dalje. Formuliranje istraživačkih pitanja, rasprava o smjernicama istraživanja. Upute o konkretnim pitanjima izrade rada.
Metode ocjenjivanja
Nema formalnog završnog ispita. Valorizira se polaznikov rad u diplomskoj radionici, preko pisanih uradaka koji su stalan njezin produkt i po kompetentnosti rasprave koju polaznik može razviti o građi za svoju istraživačku temu.

Obavezna literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.
Dopunska literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij