Naziv
Svjetska kulturna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
97175
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje teorija i metodologije zaštite kulturne baštine u XX. stoljeću. Stavljanje fenomena svjetske kulturne baštine u kulturni, socijalni i politički kontekst. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Analiziranje tekstova iz periodike, konzultiranje literature i internetskih izvora. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i pregled kolegija
 2. Hrvatska zaštita spomenika kulture u srednjo- i zapadnoeuropskom kontekstu
 3. Internacionaliziranje zaštite kulturne baštine nakon Drugog svjetskog rata
 4. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine 1972. i stvaranje popisa od 1978.
 5. Razvoj UNESCO-ve djelatnosti na području zaštite kulturne baštine
 6. .Konvencija o očuvanju nematerijalne kulturne baštine iz.2003.
 7. Primjeri svjetske kulturne baštine (studentski seminari) 1
 8. Primjeri svjetske kulturne baštine (studentski seminari) 2
 9. Primjeri svjetske kulturne baštine (studentski seminari) 3
 10. Primjeri svjetske kulturne baštine (studentski seminari) 4
 11. Primjeri svjetske kulturne baštine (studentski seminari) 5
 12. Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005.
 13. Problemi povezani uz svjetsku kulturnu baštinu
 14. Hrvatski lokaliteti i elementi na popisima svjetske kulturne baštine
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Prikazati i obrazložiti fenomen svjetske kulturne baštine.
 2. Razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka.
 3. Koristiti temeljnu stručnu terminologiju.
 4. Prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini.
 5. Razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumjetničke prakse od alternativnih modela stručnog djelovanja.
 6. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike.
 7. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega.
Metode podučavanja
Predavanje, e-učenje, seminarsko izlaganje
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, kvaliteta seminara

Obavezna literatura
 1. Marasović, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa, Split, 1983., odabrana poglavlja
 2. Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999., odabrana poglavlja
 3. PowerPoint prezentacije kolegija dostupne na Omegi
Dopunska literatura
 1. The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (http://whc.unesco.org/en/guidelines/)

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar