Naziv
Španjolski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
184293
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini A2 s elementima B1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. općenito o španjolskom jeziku i njegovoj geografskoj rasprostranjenosti; vježbe usmenog izražavanja (upoznavanje i predstavljanje)
 2. opći pojmovi morfologije; imenice – vrste, karakteristike roda i broja, nepravilnosti; glagoli SER i ESTAR – osnovne razlike u značenju i uporabi, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis grada, sela, kuće itd. kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja
 3. Pridjevi – karakteristike roda i broja, apokopa, mjesto pridjeva, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis osoba kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja.
 4. opće karakteristike glagola; tvorba i uporaba prezenta indikativa (nepravilnosti u tvorbi), gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za obitelj, svakodnevne obveze kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 5. opće karakteristike zamjenica; osobne zamjenice – oblici i uporaba; tvorba gerunda i uporaba glagolske perifraze ESTAR + gerund, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za klimu, atmosferske pojave kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Prva provjera znanja obrađenog gradiva.
 6. Član – vrste, oblici i uporaba; Tvorba složenih glagolskih vremena, particip prošli – tvorba i uporaba, perfekt indikativa (pretérito perfecto) – tvorba i uporaba, glagolska perifraza ACABAR DE + infinitiv; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za putovanja i praznike kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 7. Posvojni pridjevi i zamjenice – oblici i uporaba, pokazni pridjevi i zamjenice – oblici i uporaba, glagol GUSTAR; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za slobodno vrijeme i sport kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura
 8. imperfekt (pretérito imperfecto) indikativa – tvorba i uporaba, aorist (pretérito indefinido) indikativa, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis djetinjstva i prepričavanje događaja kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura
 9. nepravilnosti u tvorbi aorista, gramatički zadaci usvajanje leksika vezanog za životopise poznatih ličnosti kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Čitanje i obrada kratke priče.
 10. pluskvamperfekt (pretérito pluscuamperfecto) indikativa – tvorba i uporaba; gramatički zadaci usvajanje leksika vezanog za kratke novinske vijesti kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Druga provjera znanja obrađenog gradiva.
 11. kontrastna uporaba prošlih vremena indikativa; gramatički zadaci; ponavljanje usvojenog leksika kroz kraće novinske napise; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 12. Brojevi – vrste, oblici, uporaba; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za kupovinu kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 13. glagolska vremena indikativa za izražavanje futura (futuro absoluto, antefuturo, futuro hipotético, antefuturo hipotético), glagolska perifraza IR A + infinitiv; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za planove za budućnost kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 14. komparacija pridjeva; gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 15. ponavljanje pređenog gradiva. Treća provjera znanja obrađenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 2. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 4. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 5. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 6. Student će moći pokazati poznavanje društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje, poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, izvršavanje domaćih uradaka, 3 kolokvija tijekom semestra, završni pismeni ispit i usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. 1. Alica Knezović: Morfosintaxis de la lengua espanola, FF-press, Zagreb, 2010. 2. Vojmir Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999. 3. R. Sarmiento, A. Sánchez: Gramática básica del español, SGEL, Madrid, 2001. 4. Leonardo Gómez Torrego: Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid, 2000 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999. 6. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
Dopunska literatura
 1. 1. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993. 2. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975. 3. Gramática práctica de español para extranjeros, SGEL, Madrid, 2000. 4. RAE Esbozo de una gramática de la lengua española, Madrid 5. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001. 6. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001. 7. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2004. 8. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid 9. Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana 10. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997. 11. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar