Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117946
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje jednostavne stručne literature na španjolskom jeziku te razvijanje vještine govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i načina rada. Upute za uspješno svladavanje gradiva i obveza koje studente očekuju na kolegiju.
 2. Osnovna pravopisna pravila (izgovor i naglasci). Predstavljanje.
 3. Imenice, pridjevi i osobne zamjenice. Španjolski jezik i kultura zemalja u kojima je on službeni jezik (jednostavan tekst kroz koji provjeravamo osnovna pravopisna pravila).
 4. Gradivo iz udžbenika. Ponavljanje.
 5. Prezent pravilnih glagola. Radi čega učimo španjolski jezik.
 6. Gradivo iz udžbenika - osnovni vokabular vezan uz sveučilišno okruženje. Posvojni pridjevi.
 7. Ponavljanje. Studiranje u Argentini i osnovna obilježja Argentine (tekst iz udžbenika).
 8. Osobni odnosi - vokabular vezan uz obitelj i fizička i karakterna obilježja osoba. Gradivo iz udžbenika.
 9. Glagol "gustar" i njemu slični, oblik i uporaba. Osobne zamjenice - indirektni objekt. Vokabular vezan uz slobodno vrijeme.
 10. Prezent nepravilnih glagola. Oblik i uvježbavanje kroz različite zadatke.
 11. Studiranje u Čileu i osnovna obilježja Čilea (tekst iz udžbenika). Zadaća koja se predaje na Omegu: "Presentarse"
 12. Božićni i novogodišnji običaji u Španjolskoj i zemljama španjolskog govornog područja - tekstovi i zadaci tematski vezani uz običaje kroz koje ponavljamo naučeno gradivo.
 13. Ponavljanje za kolokvij kroz raznovrsne aktivnosti.
 14. Ponavljanje za kolokvij kroz raznovrsne aktivnosti.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Student će moći koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku;
 2. upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama;
 3. čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno prvensteno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi);
 4. izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala;
 5. prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Stručna literatura i odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2011.
 4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2005.
 5. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar