Naziv
Švedski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
184298
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60

Cilj
Usvajanje početnih znanja na više jezičnih razina; razvijanje sposobnosti aktiviranja kompetencije u drugim jezicima radi bržeg učenja švedskog; upoznavanje s manjim brojem specifičnih obilježja švedske kulture.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa švedskim glasovima i grafemima, predstavljanje: fraze Jag heter…, Jag kommer från…, Jag bor i… itd. / Pregled osobnih zamjenica u subjektnom obliku i njihova uporaba; afirmativni i negativni oblik, postavljanje pitanja i kratki odgovori: vad, var, vem, hur.
 2. Ponavljanje; pitanja Var kommer du ifrån?, Vad heter du?, Var bor du? Izgovor riječi s različitom vokalskom duljinom, izgovor različitih konsonantskih skupina, slovkanje imena, upoznavanje s glavnim brojevima, kratki dijalozi. Ponavljanje: vođenje 'intervjua' o osobnim podacima, hälsningsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara. Vježbanje reda riječi na kratkim dijalozima. / En i ett imenice; glagolske vrste i konjugacije; jaki i slabi glagoli. pomoćni i modalni glagoli.
 3. Uočavanje razlike i vježbe izgovora dvaju švedskih akcenata; pitanja i odgovori o satima, upoznavanje s godišnjim dobima i mjesecima na švedskom, avskedsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara: pridjevi, boje, predmeti u učionici. / Någon, något – ingen/inte någon.
 4. Životinje i usvajanje frazema u kojima se koriste, osnovni pridjevi za opis karaktera. Slobodno vrijeme i zanimanja. / Posvojni oblici imenica; oblici i uporaba članova u jednini.
 5. Upoznavanje sa svakodnevnim pitanjima i odgovorima na njih. Kratki dijalozi + redoslijed riječi u rečenici. Tema obitelj, švedski novac, osnovne računske operacije. / Množina imenica, podjela imenica na deklinacije, "nepravilne" imenice, neodređena i određena množina.
 6. Kućanski poslovi. Švedska glazba, rad na tekstu pjesme. Opis osobe. / Posvojne zamjenice, oblici i uporaba;oblici i uporaba neodređenih oblika pridjeva.
 7. Namirnice i prehrambena kultura. / Oblici i uporaba određenih oblika pridjeva;sin, sitt, sina.
 8. Fraze u restoranu ili baru, jednostavne rečenice s prepozicijama. / Tvorba rednih brojeva, uporaba; Oblici i uporaba imperativnih oblika.
 9. Namještaj i opis prostorije. Opis kretanja u prostoru. / Tvorba složenih glagolskih vremena, supinum, uporaba perfekta i pluskvamperfekta. Uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva.
 10. Odjeća, boje i uzorci. Nobeldagen. / KRATKA PROVJERA ZNANJA 30'. Den/det här, den/det där, denna, detta, dessa. Eko svar.
 11. Vokabular zime, blagdan sv. Lucije. Fraze u trgovini. Kratka usmena izlaganja na temu Božića i Nove Godine. / Oblici povratnih zamjenica (mig, dig, sig, itd.); Najčešći prilozi, vrste, uporaba, razlikovanje dit – där, hit – här,hem – hemma i sl.
 12. Božić u Švedskoj / Najčešći nezavisni i zavisni veznici, uporaba i red riječi; položaj rečeničnih priloga u rečenici. Komparativ.
 13. Uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva, priprema zapismeni ispit.
 14. Ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno). / Test iz razumijevanja slušanog teksta.
 15. Ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno). / Diktat. / Priprema za pismene ispite.

Ishodi učenja
 1. Studenti će usvojiti osnovna pravila izgovora i pisanja;
 2. osnove gramatike;
 3. osnovni svakodnevni leksik;
 4. čitati jednostavne udžbeničke i druge didaktički prilagođene tekstove;
 5. vježbati početnu usmenu komunikaciju na švedskom;
 6. upoznati se s nekim specifičnostima švedskoga društva i kulture.
Metode podučavanja
Usmene i pismene vježbe, samostalni rad, rad u paru, rad u grupama, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit. Pismeni ispit se sastoji od dva dijela – pismenoga ispita iz lektorskoga dijela nastave te ispita iz gramatičkih vježbi. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava četiri komponente: aktivno sudjelovanje i pripremu za vježbe, rezultat pismenih provjera znanja te rezultat na pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1 + A2. Stockholm : Natur&Kultur
 2. Holm, B. – Nylund, E. (2000). Deskriptiv svensk grammatik. Stockholm : Skriptor
 3. Hellström, G. (1994). Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm : Bonnier utbildning
 4. Fasth, C. – Kanemark, A. (1996). Form i fokus, Övningsbok i svensk grammatik. Del A. Lund : Folkuniversitetets förlag
 5. Nyborg, R. – Petterson, N.O. (2001). Svenska Utifran. Stockholm : Svenska Institutet
 6. Olsson, A. (2009). Svenska 123 - grundpaket i svenska som andraspråk. Västerås : Utbildningsstaden
 7. Göransson, U. – Parada, M. (1997). På svenska. Lund : Folkuniversitets förlag
 8. tandardni dvojezični rječnik
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 1., 3., 5. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar