Naziv
Švedski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
7
Šifra
184300
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Detaljnije upoznavanje s normativnom gramatikom švedskog jezika. Podizanje jezične kompetencije na razinu koja omogućuje razumijevanje velikog broja autentičnih općejezičnih tekstova. Podizanje razine aktivnog jezičnog znanja do razine koja omogućuje sadržajno sudjelovanje u raspravi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij / inplaceringstest B. Ponavljanje gramatike, nominala fraser
 2. Tekst o teoriji kaosa. Tema: Jezik I / Substantiv (bestämd och obestämd form), Prepositioner
 3. Tema: Jezik II / Possessiva pronomen, Reflexiva pronomen, Prepositioner
 4. Tema: Švedska u 20. stoljeću. Politika / Relativa pronomen, Samordnande och underordnande konjunktioner, Pronomenet 'man'
 5. Tema: Zdravlje / Tempussystemet, Räkneord, Adverb, Prepositioner
 6. Tema: Kod doktora / Presens particip, Partikelverb, Prepositioner
 7. Tema: Spavanje i slobodno vrijeme I / Perfekt particip, Partikelverb, Prepositioner
 8. Tema: Spavanje i slobodno vrijeme II / Perfekt particip, Transitiva och intransitiva verb, Prepositioner
 9. Tema: Priroda i okoliš I / Deponensverb och andra s-verb, Indirekt tal, Prepositioner
 10. Tema: Priroda i okoliš II / Indirekt tal, Emfatisk omskrivning, Ordföljd
 11. Tema: Blagdani u Švedskoj / Rad na tekstu / Ordföljd, Deponensverb
 12. Tema: Kriminalitet / Konditionalis I - nutidsplan
 13. Tema: Vikinzi / Konditionalis II - dåtidsplan
 14. Tema: Važne sirovine / Ponavljanje i priprema za ispit I
 15. Sažetak kolegija, ponavljanje i priprema za ispit II.

Ishodi učenja
 1. Studenti će biti sposobni sudjelovati u razgovoru na švedskom jeziku o općim temama, kao i o stručnim temama u pojedinim skandinavističkim područjima;
 2. koristeći standardnu varijantu švedskoga jezika, moći ostvariti svakodnevnu komunikaciju s izvornim govornikom u govoru i pismu na razini A2/B1;
 3. moći objasniti osnovne lingvističke pojmove i upotrijebiti odgovarajući metajezik;
 4. ovladati leksikom koji omogućuje aktivno sudjelovanje u raspravama na razini A2/B1;
 5. osim udžbeničkih, razumjeti didaktički prilagođene autentične tekstove na švedskom i složenije govorne tekstove.
Metode podučavanja
Pismene i usmene vježbe, samostalan rad, rad u paru, rad u grupi, mentorski rad, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit. Konačna ocjena proizlazi iz navedenih komponenti, kao i redovnog prisustvovanja nastavi i izvršavanja obaveza tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Eckerbom, T. – Söderberg, E. – Österlund, H. (2008). "Sagor och sanningar". Stockholm : Natur och kultur
 2. Fasth, C.– Kannermark, A. (1997). "Form i fokus – övningsbok i svensk grammatik del B". Lund : Folkuniversitetets förlag
 3. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2019). "Rivstart B1 + B2". Stockholm : Natur och kultur (textbox)
 4. Levy Scherrer, P. – Lindemalm, K. (2019). "Rivstart B1 + B2". Stockholm : Natur och kultur (övningsbok)
 5. Åström, M. (2011). "Språkporten bas". Lund : Studentlitteratur
 6. standardni dvojezični rječnici, švedski jednojezični rječnik
Dopunska literatura
 1. Hellström, G. – Zalcmanis, I. (1996). "Andra övningsboken i svensk grammatik : för Sfi och sv2 : med regler och kommentarer". Stockholm : Bonnier utbildning

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar