Naziv
Švedski jezik u društvenom kontekstu I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
97428
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s pojedinim aspektima švedskog društva, uz istovremeno podizanje razine jezičnog znanja i komunikacijskih vještina. Uvježbavanje već usvojenih dijelova švedske normativne gramatike.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju, obvezama studenata i završnom ispitu; rasprava o tipičnim, stereotipnim obilježjima Šveđana (uvježbavanje usmenog izražavanja)
 2. Usvajanje vokabulara i rasprava o novinskim tekstovima koji govore o slici Švedske i Šveđana iz internacionalne perspektive
 3. Osnovne informacije o organizaciji izvršne vlasti u Švedskoj (na državnoj i lokalnoj razini) i parlamentarnim izborima; diskusija u funkciji povećanja razine kompetencije usmenog izražavanja i usvajanja leksika karakterističnog za politički diskurs
 4. Usporedba hrvatske i švedske političke zbilje – diskusija
 5. Osnovni pregled obrazovnog sustava u švedskoj (osnovna, srednja škola i visoko obrazovanje) uz uvježbavanje vokabulara
 6. Usporedba hrvatskog i švedskog obrazovnog sustava – diskusija
 7. Pismene vježbe kojima se utvrđuje stečeni vokabular iz ranije obrađenih tema diskusija o aktualnoj društvenoj problematici u Švedskoj
 8. Odabir tema za eseje i usmena izlaganja na švedskom uz dodatne vježbe vokabulara i diskusiju o aktualnoj društvenoj problematici u Švedskoj
 9. Dodatno utvrđivanje kompetencije u već ranije stečenim cjelinama normativne švedske gramatike (participi, prijedlozi)
 10. Dodatno utvrđivanje kompetencije u već ranije stečenim cjelinama normativne švedske gramatike (red riječi u zavisnosloženim rečenicama, deponentni glagoli, dvočlani švedski glagoli)
 11. Usmena izlaganja studenata o odabranim temama
 12. Usmena izlaganja studenata o odabranim temama
 13. Diskusija o predanim esejima, predlaganje boljih ili drukčijih leksičkih i sintaktičkih rješenja
 14. Zanimljivosti iz švedske jezične prakse (emisija švedske televizije koja se bavi jezičnom problematikom na popularno-znanstveni način)
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za ispit

Ishodi učenja
 1. usvajanje znanja o švedskom sustavu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja te obrazovanja na visokoškolskoj razini
 2. usvajanje osnovnih znanja o političkoj situaciji u Švedskoj, organizaciji državne i lokalne vlasti i funkcioniranju pravosudnog sustava te upoznavanje s aktualnom društvenom problematikom
 3. pismeno i usmeno argumentirano kontrastiranje hrvatske i švedske društvene zbilje s obzirom na spomenute teme
 4. podizanje gramatičke i komunikacijske kompetencije
Metode podučavanja
usmene i pismene vježbe, seminarski oblik rada, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Björck, I. – Davidsson, B. et al. (2001). Sverige – en pocketguide. Stockholm: Integrationsverket
 2. Lindström, F. (2000). Världens dåligaste språk. Stockholm: Albert Bonniers Förlag
 3. Fasth, C. – Kannemark, A. (1997). Form i fokus B. Trelleborg: Berlings Skog
Dopunska literatura
 1. članci iz švedskih novina

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 2., 4., 6. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar