Naziv
Talijanski jezik I 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
170189
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A1/A2 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Sažet uvod u module (ukupno 4).
 2. Modul 1 – Generazione Erasmus… - obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Modul 2 – Acquisti per ogni occasione - obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 3 – Coinquilino cercasi - obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 4 – Non c'era una volta - obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. prepoznati osnovne elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz sljedećih područja: studij, kupnja, stanovanje, djetinjstvo te promjene u suvremenom talijanskom jeziku pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo
 2. odrediti kauzalni odnos u pisanim tekstovima česte upotrebe (proza, blog, forum, novinski članak, sažetak radnje filma), a koji se odnose na poznate teme
 3. sudjelovati u razgovoru, s manjim poteškoćama i bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme
 4. opisati usmeno svoje nade, planove te osobna iskustva i događaje
 5. pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme
 6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Piotti D., De Savorgnani G., Carrara E.; UniversItalia 2.0 corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2018
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 3. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997
 4. J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Zagreb, Školska knjiga, 2001.
 5. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008
 6. M. Deanović, J. Jernej, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
 7. M. Deanović, J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006
 8. De Giuli A., Le preposizioni italiane, Alma edizioni, 2008.
Dopunska literatura
 1. I. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino (2001)
 2. G., Salvi, L. Vanelli Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino (2004)
 3. Pittano G., Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar