Naziv
Tekstna lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118129
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim i metodološkim pretpostavkama tekstne lingvistike.
Sadržaj
 1. Razvoj tekstne lingvistike
 2. Teorijski pristupi proučavanju teksta
 3. Metodologija istraživanja teksta
 4. Tekstna načela
 5. Modeli tekstne analize (I.)
 6. Modeli tekstne analize (II.)
 7. Modeli tekstne analize (III.)
 8. Polusemestralni ispit (teorijske i metodološke pretpostavke tekstne lingvistike)
 9. Analiza odabranih tekstnih vrsta (I.)
 10. Analiza odabranih tekstnih vrsta (II.)
 11. Analiza odabranih tekstnih vrsta (III.)
 12. Izlaganja seminarskih radova (I.)
 13. Izlaganja seminarskih radova (II.)
 14. Izlaganja seminarskih radova (III.)
 15. Završni ispit

Ishodi učenja
 1. analizirati i vrednovati različite funkcionalnostilske tekstove
 2. interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima
 3. razumjeti i kritički vrednovati temeljne jezikoslovne smjerove i njihova filozofska ishodišta
 4. razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove
 5. samostalno istraživati i kritički vrednovati jezične pojave u prošlosti i sadašnjosti
 6. samostalno pisati znanstvene i stručne radove
 7. suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje
 8. u susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe
 9. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 10. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
Metode podučavanja
interaktivno poučavanje
suradničko učenje
timski rad
samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
polusemestralni ispit
zadaće
seminarski rad
završni ispit

Obavezna literatura
 1. Badurina, Lada. 2008. Između redaka : Studije o tekstu i diskursu, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 206 str.
 2. Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 2010. Uvod u lingvistiku teksta (prev. Nikolina Palašić), Zagreb : Disput, 334 str. ili: Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 1981. Introduction to Text Linguistics, London – New York : Longman, ili Einführung in die Textlinguistik, 270 str. http://www.beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm
 3. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, 328 str. /poglavlje: Višefunkcionalnost, str. 221–252./.
 4. Glovacki Bernardi, Zrinjka. 2004. O tekstu, Zagreb : Školska knjiga, 91 str.
 5. Ivanetić, Nada. 2003. Uporabni tekstovi, Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 262 str.
 6. Schrodt, Richard. 2001. Tekstna lingvistika, u: Glovacki Bernardi, Zrinjka i sur., Uvod u lingvistiku (prir. Zrinjka Glovacki Bernardi), Zagreb : Školska knjiga, 235–248.
 7. Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika [gl. ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 2012.
Dopunska literatura
 1. Brinker, Klaus. 2010. Linguistische Textanalyse : Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin : Erich Schmidt.
 2. Halliday, M. A. K. – Hasan, Ruqaiya. 1976. Cohesion in English, London : Longman Group Ltd.
 3. Heinemann, Margot –Heinemann, Wolfgang. 2002. Grundlagen zur Textlinguistik. Interaktion - Text – Diskurs, Tübingen : Niemeyer.
 4. Vater, Heinz. 2001. Einführung in die Textlinguistik : Struktur und Verstehen von Texten, München : Fink.
 5. chiffrin, Deborah. 1994. Approaches to Discourse, Oxford : Blackwell Publishing.
 6. Tekst i diskurs : Zbornik radova (ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern-Miletić), Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997, 415 str. (odabrani tekstovi).
 7. ext- und Gesprächslinguistik : Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung – Linguistics of text und conversation : An international Handbook of Contemporary Research, 1. dio Textlinguistik / Text Linguistics, 2. dio Gesprächslinguistik / Conversation Linguistics (ur. Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann, Sven F. Sager), Berlin – New York, 2001. (odabrana poglavlja iz 1. dijela Textlinguistik / Text Linguistics).

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar