Naziv
Teorija spoznaje
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
6
Šifra
66427
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Stjecanje općeg, višedisciplinarno i analitički utemeljenog poznavanja povijesti problema i aktualnih sadržaja recentne epistemologije; razvoj sposobnosti za prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje resursa epistemologije u odnosu na druge filozofske i znanstvene discipline (poput logike, povijesti ideja, psihologije spoznaje, sociologije znanja, filozofije jezika, semiologije, psihoanalitičke teorije subjekta, kulturalnih studija i tsl.).
Sadržaj
 1. Pojam ‘teorija spoznaje’: odnos s tradicionalnim i novijim terminima (gnoseologija, epistemologija)
 2. Jezično polje termina ‘spoznaja’ i ‘znanje’, načini pitanja o znanju u filozofiji i izvan nje (2 sjednice)
 3. Pitanje historijskog početka epistemologije i njegova sistematska važnost; uloga i značenje skepticizma
 4. Standardne definicije epistemologije u anglosaksonskoj i evropskoj tradiciji i njihove opće pojmovne pretpostavke
 5. Nedefinirani ostatak epistemologije: izvorni habitus pitanja o znanju, mit o neznanju, mjesto subjekta i postulatorni karakter spoznaje (2 sjednice)
 6. Destrukcije epistemologije: teza o kraju epistemologije, suvremeni predstavnici i izvori krize (2 sjednice)
 7. Noviji projekti rekonstrukcije epistemologije u analitičkoj i kontinentalnoj tradiciji (2 sjednice)
 8. Kritika modela ogledala i pitanje jezične konstitucije znanja
 9. Historijsko-jezični zaokret u teorijama reprezentacije i njegove posljedice u suvremenim filozofijama jezika (2 sjednice)
 10. Semiotički materijalizam u teoriji perceptivne spoznaje (Platon, Locke, Hegel, Peirce)
 11. Suvremene epistemološke teorije: perceptivno znanje, pamćenje, svjedodžbeno znanje
 12. Odnos ‘inferencije’ i ‘indukcije’ u teoriji percepcije, njezin historijski izvor i posljedice za epistemologiju znanosti (2-3 sjednice)
 13. Pojam iskustva u suvremenim teorijama: pragmatizam, hermeneutika
 14. Epistemologija i psihoanaliza
 15. Moderne i suvremene epistemologije znanosti i analize ideologije

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti glavna razdoblja povijesti filozofije, filozofijske pravce i najznačajnije filozofijsk na tematiku spoznaje i pojma znanja.
 2. Odgovarajuće koristiti epistemološku terminologiju u različitim granama filozofije.
 3. Ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane.
 4. Identificirati i aplicirati epistemološke modele u tumačenju znanstvenih teorija.
 5. Prepoznati i vrednovati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive.
 6. Identificirati temeljne kriterije za razlikovanje znanstvenog od ideološkog diskursa.
Metode podučavanja
predavanje; diskusija
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit iz četiri tematska područja prema popisu literature; pismena obrada (najmanje) jednog tematskog područja.

Obavezna literatura
 1. Platon, Teetet, Zagreb: Naprijed 1985.
 2. John Locke, Ogled o ljudskom razumu, Zagreb: Naklada Breza, 2007.
 3. Immanuel Kant, Kritika čistog uma, Zagreb: Matica hrvatska, 1987.
 4. G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, Zagreb: Naprijed, 1987.
Dopunska literatura
 1. John Greco, Ernest Sosa ed. Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004. (Hrvatsko izdanje s pogovorom i dodatnom bibliografijom priredio Borislav Mikulić)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar