Naziv
Teorije odgoja i obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35972
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta omogućiti studentima navođenje polazišta i bitnih karakteristika teorija odgoja i obrazovanja te kritičko tematiziranje suvremenih problema odgoja i obrazovanja iz perspektive temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
Sadržaj
 1. Orijentacijski tjedan
 2. Uvod u kolegij
 3. Osnovna terminološka polazišta kolegija; filozofska utemeljenja različitih teorijskih pristupa i njihove implikacije za teorije
 4. Velike teorije i znanstveni koncepti, paradigme i diskurzivni pristupi; problemi klasifikacije teorija odgoja i obrazovanja
 5. Normiranje odgojne stvarnosti: normativna pedagogija
 6. Razumijevanje odgojne stvarnosti: duhovnoznanstvena pedagogija
 7. Objašnjavanje odgojne stvarnosti: empirijska pedagogija
 8. Kritika odgojne stvarnosti: kritička teorija društva i kritička pedagogija
 9. Teorija sustava u pedagogiji
 10. Konstruiranje odgojne stvarnosti: dva lica (socijalnoga) konstruktivizma
 11. Suvremene paradigme i pristupi u izgradnji teorija I: postmodernizam – ‘’teorija svega’
 12. Prikaz i analiza filma Društvo mrtvih pjesnika (1989.)
 13. Suvremene paradigme i pristupi u izgradnji teorija II: feministički doprinosi odgoju i obrazovanju
 14. Teorijski pluralizam u suvremenoj pedagogiji
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. ­ Navesti polazišta i bitne karakteristike teorija odgoja i obrazovanja.
 2. ­ Razlikovati suvremene i nesuvremene koncepcije odgoja i obrazovanja.
 3. ­ Kritički tematizirati suvremene probleme odgoja i obrazovanja s aspekta temeljnih teorija odgoja i obrazovanja.
 4. ­ Reflektirati različita značenja temeljnih pedagogijskih pojmova u kontekstu pojedinih teorija odgoja i obrazovanja.
 5. ­ Kritički analizirati teorijski pluralizam u pedagogijskoj znanosti.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
1. Seminarska aktivnost (5 bodova + opisna ocjena; uvjet za izlazak na ispit) 2. Pismena analiza filma (maksimalno 10 bodova) 3. Završni ispit (maksimalno 35 bodova, prolazni prag 20 bodova) Konačna ocjena: 30-34 bod(ov)a – dovoljan (2) 35-39 bodova – dobar (3) 40-44 bod(ov)a – vrlo dobar (4) 45-50 bodova – izvrstan (5).

Obavezna literatura
 1. Bašić, S. (1999), Odgoj. U: Mijatović, A. (ur.), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 175-203.
 2. English, A. R. (2014), Herbart, Johann F. U: Phillips, D. C. (ur.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Volume One. Los Angeles: SAGE reference, 372-375.
 3. Fromm, E. (1989), Revolucionarni karakter. U: Flego, G. (ur.), Autoritet i porodica. Zagreb: Naprijed, 109-126.
 4. König, E., Zedler, P. (1998), Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.
 5. Roth, H. (2019), Realistički obrat u pedagoškom istraživanju. U: Palekčić, M. (ur.), Pedagogijska istraživačka perspektiva. Odnos pedagogijske teorije i pedagogijskog empirijskog istraživanja. Zagreb: Erudita, 21-34.
Dopunska literatura
 1. Aubrey, K., Riley, A. (2016), Understanding & Using Educational Theories. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
 2. Aubrey, K., Riley, A. (2017), Understanding & Using Challenging Educational Theories. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
 3. Palekčić, M., ur. (2015), Pedagogijska teorijska perspektiva. Značenje pedagogije kao teorije za disciplinu i profesiju. Zagreb: Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar