Naziv
Terenska dijalektološka istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
160824
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente sa suvremenim sredstvima i načinima istraživanja, upoznati ih sa suvremenom metodologijom sinkronijskog opisa dijalekta i osposobiti za samostalno istraživanje i bavljenje znanstvenim radom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s osnovnim pojmovima i planom nastave. S: razgovor o studentskim iskustvima terenskoga rada.
 2. P: Kratki pregled po hrvatskim narječjima (ponavljanje). S: Rad na tekstu
 3. P: O metodologiji dosadašnjih dijalektoloških istraživanja. S: Utvrđivanje tema za seminarske radove studenata.
 4. P: Transkripcija u hrvatskoj dijalektologiji. S: Rad na transkribiranim predlošcima.
 5. P: Sociolingvistika i dijalektologija. S: Rad na studentskim seminarskim radovima
 6. P: Obrada građe (općenito). S: Rad na studentskim seminarskim radovima
 7. P: Obrada fonologije. S: Rad na studentskim seminarskim radovima (s osobitim osvrtom na fonološku problematiku)
 8. P: Obrada morfologije. S: Rad na studentskim seminarskim radovima (s osobitim osvrtom na morfološku problematiku)
 9. P: Obrada sintakse. S: Rad na studentskim seminarskim radovima (s osobitim osvrtom na sintaksu)
 10. P: Obrada leksika. S: Rad na studentskim seminarskim radovima (s osobitim osvrtom na leksička pitanja)
 11. P: Pregled objavljene literature o pojedinim razinama obrade građe. S: Studentsko predstavljanje izabrane literature.
 12. P: Dijalektologija u kulturi i medijima. S: Preslušavanje/pregledavanje materijala s dijalektnim elementima (glazbeni uradci, reklame...)
 13. Individualna analiza prikupljenoga materijala s terena, rasprava o problemima.
 14. Izlaganje studentskih seminara i rasprava o zaključcima.
 15. Izlaganje studentskih seminara i rasprava o zaključcima.

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike.
 2. Primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji.
 3. Interpretirati, tumačiti i analizirati dijalektne tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.
 4. Identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije te vrednovati i pohraniti istraživani materijal.
 5. Znantveno pristupiti dijalektnom materijalu i opisu prikupljene građe.
 6. Razviti svijest o važnosti očuvanja mjesnih govora.
Metode podučavanja
Metoda usmenog predavanja, metoda rada na tekstu, metoda analize, interpretacije, PP prezentacija, zvučnih zapisa i dr., individualni rad na izradi seminarskoga rada.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju kvalitete izrade seminarskoga rada i aktivnosti na satu.

Obavezna literatura
 1. Brozović, D., 1997: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156; Lisac, J., 2004: Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lisac, J., 2009: Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lončarić, M., 1996: Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb; Lukežić, I., 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; Lukežić, I., 2015. Zajednička povijest hrvatskih narječja 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; Menac-Mihalić, M. i Celinić, A., 2012.: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Knjigra d.o.o., Zagreb; Moguš, M., 1977: Čakavsko narječje, Fonologija, Školska knjiga, Zagreb; Šimunović, P., 2011.: Čakavska čitanka, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Barac-Grum, V., 1993.: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru, Dometi, Rijeka; Bašić M. i Malnar Jurišić M., 2016: Hrvatska dijalektološka istraživanja - ščera, danas, jutra, CROATICA: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 60, 63-74; Brozović, D. 1960.: O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku, sv. 3, Novi Sad, str. 68-88; Brozović, D. 1961-1962.: O jednom problemu naše historijske dijalektologije - stara ikavsko-ijekavska granica, Zbornik za filologiju i lingvistiku, IV-V, Novi Sad, 51-57; Brozović, D. 1970.: Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8, Zadar, str. 5-32; Brozović, Dalibor. 1970.: O Makarskom primorju kao jednom od središta jezično-historijske i dijalekatske konvergencije, Makarski zbornik, 1, 381-405; Brozović, D., 1985.: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, sv. 1, Zagreb, 59-71; Brozović, D., Ivić, P., 1988.. Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb; Finka, B., 1971.: Čakavsko narječje, Čakavska rič, 1, Split, 41-71; grupa autora 1981.: Fonološki opisi, Posebna izdanja ANUBiH LV/9, Sarajevo; Hraste, Mate. 1959./1960. Metodologija ispitivanja naših dijalekata. “Jezik”, 8/3 ̶ 4: 71 ̶ 81; Ivšić, S. 1934.: Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb; Lončarić, M. 1990.: Kaj jučer i danas, Ogledi o dijalektologiji i hrvatskoj kajkavštini (s kartom narječja i bibliografijom), Čakovec; Lukežić, I., 1998.: Štokavsko narječje, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 117-135; Lukežić, I., Turk, M., 1998.: Govori otoka Krka, Livellus, Crikvenica; Menac-Mihalić, M., 1989.: Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109; Težak, S. 1981.: Ozaljski govor, HDZ 5, Zagreb; Zečević, V. 1992.: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, Zagreb; Zečević, V., 2000.: Hrvatski dijalekti u kontaktu, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij