Naziv
Tradicija i suvremenost
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51750
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s udjelom i utjecajima tradicijskih kulturnih praksi u suvremenoj kulturi. Tijekom predavanja uspoređuju se različiti pristupi istraživanju tradicije i njihovi glavni predstavnici. Studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima i metodološkim pristupima u studijama tradicije i baštine. Kroz predavanja se prikazuju empirijska istraživanja studija slučaja i primjeri korištenja tradicije u suvremenosti, nacionalnim/regionalnim/lokalnim praksama (u glazbi, rukotvorstvu i odijevanju, prehrani, gospodarstvu, popularnoj kulturi itd.). Analiziraju se primjeri recentnog korištenja i prezentacije hrvatske materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Cilj kolegija, između ostaloga, je razumijevanje hrvatskog kulturnog identiteta u suvremenom globalnom kontekstu. Tijekom predavanja i seminara obrađuju se sljedeće teme: kulturna selektivnost, urbanizacija sela, rurbanizacija gradova, lokalno/globalno, hibridizacija kulture, supkulture, kulturni imperijalizam, kulturni relativizam, popularna kultura, masovna kultura itd.
Sadržaj
 1. antropologija kao kritika kulture, početci istraživanja kulture, funkcija kulture, kulturne razlike, promjene unutar tradicijske i suvremene kulture, pristupi istraživanju kulture i baštine.
 2. konstruiranje tradicije u suvremenosti, izmišljene tradicije, prezentacija tradicije, folklorni simboli identiteta, individualni – kolektivni identitet, konstrukcija identiteta, stereotipi, Hrvatska – Europa – svijet
 3. lokalno, translokalno, nacionalno, transnacionalno, deteritorijalizirane kulture, zajednice novog doba (internet i kultura, virtualne zajednice).
 4. urbanizacija – rerbanizacija, globalno – lokalno, etnološka i kulturnoantropološka istraživanja grada
 5. pučka vjerovanja u suvremenom kontekstu: od usmenih priča i legendi do popularne kulture: vampiri (književnost, TV, film, stripovi), vještice (Hallowen, samhain…).
 6. od seoskog križanja do gradske ulične umjetnosti: plesni i glazbeni performansi, plakati, reklame, grafiti i sl.
 7. rukotvorstvo, odijevanje, ukrašavanje tijela: etnomotivi na suvremenim uporabnim i odjevnim predmetima, suvenirskoj ponudi, ukrašavanje tijela: body art (tetovaže, piercing…).
 8. prehrana: od vjerskih propisa do popularnosti (npr. košer i halal prehrana), eko-etno suvremena gastronomska i suvenirska ponuda; alkohol i opijati (od šamana do supkultura).
 9. globalno – lokalno na primjeru godišnjih običaja (npr. St. Patrick's day, dječje gradske poklade, Djed Mraz/Božićnjak/Mali Isus…)
 10. od lokalnih životnih običaja i praksi do prezentacije u svrhu promocija i turističkih destinacija (npr. mirila).
 11. korištenje tradicije u ruralnom turizmu: agroturizmi, seoska domaćinstva i gospodarstva, ophodi zvončara…
 12. komercijalizacija etničkih elemenata/obogaćivanje kulturne raznolikosti (npr. glazba (romska, etno, rock, zabavna), kuhinja (kineska), ples (tango, salsa, trbušni ples)…
 13. supkulture, podkulturne i kontrakulturne skupine, položaj i prezentacija žene u tradicijskom i modernom društvu (lolita subklutura, harajuku girls…).
 14. recentno korištenje i prezentacija hrvatske materijalne i nematerijalne baštine.
 15. pripreme za ispit.

Ishodi učenja
 1. - navesti i definirati temeljne pojmove korištene u studijama tradicije i baštine
 2. - usporediti različite pristupe istraživanju tradicije te navesti njihove glavne predstavnike,
 3. - predstaviti i raspraviti doprinos etnologije i kulturne antropologije istraživanjima tradicije u suvremenom kontekstu
 4. - analizirati različite oblike i načine konstruiranja tradicije u suvremenosti,
 5. - izdvojiti i objasniti primjere korištenja tradicijskih motiva u suvremenosti (u glazbi, odijevanju, prehrani, gospodarstvu, popularnoj kulturi itd.),
 6. - raspraviti utjecaj globalizacije na evociranje tradicijskih motiva u suvremenosti
 7. - navesti i opisati primjere recentnog korištenja i prezentacije hrvatske materijalne i nematerijalne kulturne baštine,
 8. - prepoznati i raspraviti istraživačku temu vezanu uz pojavu tradicijskih motiva u suvremenom kontekstu.
 9. - prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 10. - opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara (30 sati tijekom jednog semestra; 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno). Pojedina predavanja bit će popraćena prezentacijama kroz dokumentarne emisije (video i DVD zapisi). U seminarskom dijelu kolegija studenti odabiru temu seminarskog rada koji se temelji na dodatnoj literaturi i/ili vlastitom terenskom istraživanju. Seminarske radove razvrstat će se u tematske cjeline po kojima će ih studenti izlagati u radioničkom tipu nastave. Svaka radionica uključivala bi, osim studentskih izlaganja, diskusiju te valorizaciju rada svojih kolega. Studenti će imati jedno do dva izmještena predavanja na kojima će se upoznati s institucijama relevantnim za temu kolegija.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (tolerira se do tri izostanka), aktivno sudjelovanje u raspravama i radu seminara te izrada i izlaganje seminarskog rada. Navedene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema navedenim postotcima: 1. Redovito dolaženje, posebice sudjelovanje u diskusiji 10% 2. Pisanje i izlaganje seminarskog rada 40% 3. Završni pisani ispit 50%.

Obavezna literatura
 1. Čapo, Jasna i Valentina Gulin Zrnić. 2011. Oprostornjavanje antroploškog diskursa. Od metodološkog problema do epistemološkog zaokreta. U Mjesto, nemjesto. Interdisplinarno promišljanje prostora i kulture, ur. J. Čapo i V. Gulin Zrnić. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, str. 9–65.
 2. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books (ili Tumačenje kultura. Beograd: Biblioteka XX vek.) (odabrana poglavlja)
 3. Haviland, William A. 2004. Kulturna antropologija. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrana poglavlja)
 4. Hameršak, Marijana Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić, ur. 2013. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku. (odabrana poglavlja).
 5. Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing. (odabrana poglavlja).
 6. Čapo Žmegač, Jasna, Gulin Zrnić Valentina, Goran Pavel Šantek. 2006. Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja. U Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo Žmegač J., Gulin Zrnić V., G. P. Šantek. Zagreb: IEF i Naklada Jesenski i Turk, 7–52.
 7. Gulin Zrnić, Valentina. 2009. Kvartovska spika. Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Naklada Jesenski i Turk. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Apaduraj, Ardžun. 2011. Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek
 2. Barry, Brian. 2006. Kultura i jednakost. Egalitarna kritika multikulturalizma. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 3. Brettell, B. Caroline B. i Carolyn F. Sargent, ur. 2001. Gender in cross-cultural perspective. New Jersey: Prentice Hall.
 4. Černelić, Milana, Rajković Iveta Marijeta, ur. 2010. Zapisi iz gornjih Ravnih kotara. Etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Centar za komparativno historijske i interkulturalne studije, FF press, Zagreb.
 5. Černelić, Milana, Rajković Marijeta. 2007. Mogućnost revitalizacije tradicijske baštine na području Krivoga Puta u Senjskom zaleđu. Studia ethnologiica Croatica 19:245–268.
 6. Čolić, Snježana. 2004. “Globalizacija, kultura kapitalizma i globalna kultura”. Narodna umjetnost 41/2, str. 185–192.
 7. Dolo, Luj. 2000. Individualna i masovna kultura. Clio
 8. Eagleton, Terry. 2002. Ideja kulture. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 9. Frayling, Christopher. 1991. Vampyres. Lord Byron to Count Dracula. London, Boston: Faber and Faber.
 10. Gulin Zrnić, Valentina. 2006. Domaće, vlastito i osobno. Autokulturna detomizacija. U Etnologija bliskog: poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Čapo Žmegač J., Gulin Zrnić V., G. P. Šantek. Zagreb: IEF i Naklada Jesenski i Turk, 73–95.
 11. Gupta, Akril i James Ferguson. 1992. Beyond 'Culture'. Space, Identity and the Politics of Diference. Cultural Anthropology 7/1:6–23.
 12. Jurčec Kos, Koraljka et al. 2013. Mirila. Nematerijalna kulturna baština. Katalog izložbe. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.
 13. Križanić, Marina. 2013. Slatko lice pobune. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.
 14. Lecouteux, Claude. 2013. Povijest vampira. Autopsija mita. Zagreb:Tim press.
 15. Lewellen, Ted C. 2002. The Anthropology of Globalization. Cultural Anthropology Enters the 21st Century. Westport, Connecticut, London: Bergin & Garvey. (odabrana poglavlja)
 16. Majnhof, Ulrike Hana i Ana Triandafidu, ur. 2008. Transkulturna Europa. Kulturna politika u Evropi koja se menja. Clio.
 17. Manuel, Castells. 2000. Informacijsko doba: ekonomija društvo, kultura. Sv. I, Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden Marketing.
 18. Marcus, George E. i Michael M. J. Fischer. 2003. [1986]. Antropologija kao kritika kulture. Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima. Zagreb: Naklada Breza.
 19. Munitić, Ranko. 2010. Strip, deveta umjetnost. Zagreb: Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa, Art 9.
 20. Petković, Nikola. 2010. Identitet i granica. Hibridnost i jezik, kultura i građanstvo 21. stoljeća. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 21. Prica, Ines, Tea Škokić. 2007. Split i drugi. Kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija.
 22. Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja).

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar