Naziv
Turski jezik: osnove sintakse (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
50991
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Kolegij uvodi polaznike u osnove sintakse turskoga jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju temeljima sintaktičkog ustroja turskoga jezika: ustrojem i vrstama turskih sintagmi i sintaksom jednostavne rečenice.
Sadržaj
 1. Opći pogled na sintaktički ustroj turskoga jezika s kontrastivnim osvrtom na hrvatski. Vježbe: prevođenje i konverzacija na turskom jeziku.
 2. Ustroj i vrste turskih sintagmi s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik. Vježbe: prevođenje i konverzacija na turskom jeziku.
 3. Atributne, predikatne i priložnoodredbene sintagme. Vježbe: prevođenje i konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo.
 4. Jednostavna rečenica: ustroj imenske i glagolske rečenice. Vježbe: uvježbavanje gradiva na tekstovima; intenzivna konverzacija, vježbe prevođenja.
 5. Provjera znanja u obliku testa.
 6. Gramatičko-semantički red konstituenata jednostavne rečenice. Vježbe: prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; nesloženi modeli imenske i glagolske rečenice.
 7. Kontekstualno uključen linearni poredak rečeničnih konstituenata: prednje, srednje i zadnje polje rečenice; tema, rema, fokus; kontrastivni osvrt na hrvatski jezik. Vježbe: konverzacija s posebnim osvrtom na pogreške sintaktičke naravi; konverzacija; proširenje leksičkoga fonda kojim studenti raspolažu.
 8. Asindet: vrste i načini asindetskoga nizanja jednostavnih rečenica. Vježbe: prevođenje s turskoga i na turski jezik; konverzacija, novi leksik; modeli turske imenske i glagolske rečenice; asindetski niz.
 9. Asindetski niz implicitne kordinacije; asindetski niz implicitne subordinacije. Vježbe: konverzacija s posebnim osvrtom na novo gradivo; prevođenje.
 10. Asindetsko uvrštavanje tipa geldiniz sanıyor / iki yıldır çalışıyor / yemeğini oturdu yedi / onu salonda kitap okuyor buldum / mutlu olsun istiyorum i dr. Vježbe: konverzacija s posebnim osvrtom na sintaktičke konstrukcije asindetskog tipa.
 11. Asindetski niz s rečeničnim prilozima (model: yorgunmuş, bunun için evde kalacakmış). Vježbe: konverzacija, prevođenje, analiza rečeničnih modela.
 12. Analiza gramatičkog i obavijesnog ustrojstva rečenice s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik. Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski jezik
 13. Sažetak pređenoga gradiva. Vježbe: konverzacija, prijevod s turskog i na turski.
 14. Pripreme za ispit.
 15. Pripreme za ispit, rješavanje probnih testova.

Ishodi učenja
 1. Objasniti ustroj i navesti vrste turskih sintagmi s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik
 2. Opisati i objasniti gramatičko-semantički red konstituenata jednostavne rečenice
 3. Protumačiti razliku između kontekstualno uključenog i neuključenog reda rečeničnih konstituenata
 4. Navesti i protumačiti vrste i načine asindetskoga nizanja jednostavnih rečenica
 5. Analizirati gramatičko i obavijesno ustrojstvo rečenice te protumačiti komunikacijske učinke rečenica s različitim obavijesnim ustrojem s kontrastivnim osvrtom na hrvatski jezik
 6. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na turskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 7. Demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom
Metode podučavanja
Predavanja, jezične vježbe i lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. Erguvanlı, E. (1984), The Function of Word Order in Turkish Grammar, Los Angeles.
 3. Kissling, H. J. (1960), Osmanisch-Türkische Grammatik, Wiesbaden.
 4. Hengirmen, M. (1995), Türkçe Dilbilgisi, Ankara.
 5. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara.
 6. Lewis, G. L. (1997), Turkish Grammar, Oxford.
 7. Swift, L. (1962), A Reference Grammar of Modern Turkish, Bloomington, the Hague.
 8. Teodosijević, M.(2004), Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd.
 9. Kornfilt, J. (2000), Turkish, New York: Routledge.
 10. Čaušević, E. (2018), Ustroj, sintaksa i semantika infi nitnih glagolskih oblika u turskom jeziku. Turski i hrvatski jezik u usporedbi i kontrastiranju,Zagreb: Ibis grafika
Dopunska literatura
 1. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.
 2. Banguoğlu, T. (1974), Türkçenin Grameri, İstanbul.
 3. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge.
 4. Jansky, H. (198611), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
 5. Teodosijević, M. (1997), Izbor iz savremene turske proze, Beograd.
 6. Udžbenik po izboru lektorice / lektora
 7. Göksel, A. i Kerslake, C. (2005), Turkish: A Compehensive Grammar, New York: Routledge.
 8. Ćatović, A., Bakšić, S. i Ertanır, E. (2011), Vrijeme je za turski, İstanbul: Fono Yayınları.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar