Naziv
Učenje stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
3
Šifra
36732
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da se studenti upoznaju sa suvremenim metodama nastave stranih jezika, njihovim razvojem i utjecajim lingvistike i drugih srodnih znanosti na metodologiju nastave stranih jezika.
Daje se pregled teorija i načela učenja i faktora koji na učenje utječu (motivacija, primanje obavijesti, pamćenje, uporaba pohranjenih obavijesti) te se ta načela razmatraju u slučaju učenja stranog jezika. Razmatraju se principi poučavanja i različiti modeli teorije nastave stranih jezika. Konačno, daje se pregled razvoja suvremenih metoda učenja stranih jezika što se povezuje s razvojem jezikoslovne znanosti i njezinim utjecajem na nastavu i poučavanje.
Sadržaj
 1. Učenje: klasično uvjetovanje, operantno uvjetovanje, socijalne teorije učenja, kognitivne teorije učenja (2P)
 2. Pamćenje – 1: vrijeme zadržavanja obavijesti, (senzorno, kratkoročno, dugoročno), vrste dugoročnog pamćenja, deklarativno i proceduralno pamćenje (epizodičko i semantičko) (2P)
 3. Pamćenje – 2: obrada obavijesti i pamćenje, moždana lateralizacija i pamćenje, zaboravljanje, poremećaji pamćenja, pamćenje i dob, pamćenje i kontekst (2P)
 4. Učenje stranog/drugog jezika: teorije i modeli (2P)
 5. Metode učenja stranih jezika do kraja 19. stoljeća (2P)
 6. Reforma učenja stranih jezika u 19. stoljeću: direktne metode (2P)
 7. Utjecaj strukturalizma i biheviorizma na nastavu stranih jezika (2P)
 8. Teorijski pogledi o jeziku Chomskoga i njegov utjecaj na nastavu stranih jezika (2P)
 9. Utjecaj sociolingvistike, kontrastivne analize i primijenjene lingvistike na nastavu stranih jezika (2P)
 10. Audiovizualne metode (2P)
 11. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom (2P)
 12. Ilustracija učenja stranog jezika AVGS (audio-vizualnom globalno-strukturalnom) metodom (2P)
 13. Principi AVGS metodologije i njihov razvoj (2P)
 14. Suvremene metode nastave stranih jezika (2P)
 15. Bilingvizam

Ishodi učenja
 1. objasniti razlike između procesa usvajanja i učenja jezika,
 2. opisati i objasniti raznovrsne teorije i pristupe učenju stranoga jezika,
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika,
 4. usporediti i komentirati principe AVGS metodologije s ostalima pristupima učenju stranoga jezika,
 5. objasniti i komentirati pojam bilingvizma.
Metode podučavanja
2 sata predavanja i rasprava na nastavi
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti imaju mogućnost pristupiti kolokvijima i time se osloboditi pismenog dijela ispita. Ocjenjuje se pohađanje nastave i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Guberina, P. (1967). Audiovizuelna-globalnostrukturalna metoda. Govor, 1, 2, str. 5-27.
 2. Horga, D. (1977). O učenju izgovora. Strani jezici, 6, 3-4, 191-195.
 3. Prebeg-Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga. Zagreb, str. 6-113.
 4. Mitchell, R., F. Myles (1998). Second Language Learning Theories. London, New York,Sydney. Auckland. Arnold
Dopunska literatura
 1. Črnivec, Lj. (1993). Alternativne metode u nastavi stranih jezika. Strani jezici, 22, 1, 27-40.
 2. Montani, K. (1971). Dimaničnost didaktičkih postupaka pri usvajanju stranih jezika po audiovizuelnoj-globalnostrukturalnoj metodi. Govor, 2, 3, 35-45.
 3. Šimunović, A. (1971). Gramatika govora. Govor, 2, 3, 47-54.
 4. Šimunović, A. (1971). Zašto u AVGS metodi ne pristupamo istovremeno pisanom i govornom jeziku. Govor, 2, 3, 55-65.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar