Naziv
Umjetnost gotike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51170
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Pregledni kolegij u kojem se student upoznaje s najznačajnijim obilježjima, spomenicima i umjetnicima gotičkog razdoblja u Europi: 1.) Arhitektura – a) rana i visoka gotika u Francuskoj (1140.-1250.); b) širenje gotike u Europi – arhitektura u Engleskoj, Njemačkoj i Italiji; 2) Slikarstvo u Italiji od Cimabuea do Pisanella; 3) Skulptura – a) počeci i razvoj stila u Francuskoj te u susjednim zemljama, b) kiparstvo u Italiji od G. Pisana do L. Ghibertija, c) kasna gotika i Internacionalni stil u slikarstvu i skulpturi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s materijalom, ciljevima kolegija i literaturom
 2. Arhitektura Francuske - Rana gotika
 3. Arhitektura Francuske - Klasična gotika
 4. Arhitektura Francuske - Rayonnant i Flamboyant gotika
 5. Arhitektura u Engleskoj
 6. Arhitektura u SRC
 7. Arhitektura u Italiji
 8. Arhitektura Iberskog poluotoka
 9. Kiparstvo u Francuskoj (1140.-1300.)
 10. Kiparstvo u SRC (1160.-1300.)
 11. Kiparstvo u Italiji (1250.-1350.)
 12. Slikarstvo u Italiji (1250.-1300.)
 13. Slikarstvo u Italiji (1300.-1350.) - Giotto i Firentinska slikarska škola
 14. Slikarstvo u Italiji (1300.-1350.) - Duccio i Sienska slikarska škola
 15. Internacionalna gotika

Ishodi učenja
 1. Usvajanje osnovnih razvojnih etapa gotičkog stila u arhitekturi, kiparstvu i slikarstvu Europe, poznavanje najznačajnijih spomenika i umjetnika gotičkog doba te stilskih obilježja pojedinih europskih regija/država, s naglaskom na razdoblje ranog humanizma u Italiji (1250.-1450.)
 2. Prepoznavanje i tumačenje najznačajnijih umjetničkih pojava u arhitekturi i figuralnim umjetnostima gotičkog doba (osnovna atribucija i datacija djela), uz korištenje temeljne metodologije i terminologije povijesno-umjetničke struke
 3. Nesmetano praćenje i razumijevanje gradiva sljedećeg stilskog razdoblja.
 4. Razvijanje sposobnosti interpretacije kasnosrednjovjekovne spomeničke baštine
 5. Razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i vježbe
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. H. W. Janson -Anthony F. Janson, Gotička umjetnost, u: Povijest umjetnosti, ed. Stanek, Varaždin, 2003., str.320-395
 2. Robert Branner, Gothic Architecture, ed. George Braziller, New-York, 1992.
 3. The Art of Gothic, ed. Könemann, Köln, 2004. (odabrana poglavlja o slikarstvu i skulpturi – str. 300-371; 386-343, 440-467)
 4. I. Fisković, Gotika, u: Enciklopedija hrvatske umjetnosti 1, Leksikografski zavod Hrvatske, Zagreb, 1995., str. 291-307
 5. Werner Müller – Gunter Vogel, Atlas arhitekture I-II, Golden marketing – Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 2000., vol. I, str. 26, 27, 64 , 65, 71-73; vol. II, str. 297-301, 306-307, 318-327, 396-415
 6. Zbirka radnih materijala koje će student dobiti na predavanjima i prezentacije korištene na predavanjima
Dopunska literatura
 1. AAVV, Srednji vijek, u: Povijest umjetnosti (ur. C. Frontisi), Larousse – Veble Commerce, Zagreb, 2003. str. 102-159.
 2. AAVV, Razvijeni i kasni srednji vijek, u : Kronika Kršćanstva, Mozaik knjiga, Zagreb, 1998, str. 128-214.
 3. Lionello Venturi, Od Giottta do Chagalla, [org. nasl. Come si guarda un quadro], Zagreb, 1957., (Uvod i prvo poglavlje – Bog i čovjek, str. 20-40)
 4. Andrew Martindale, Gothic Art, ed. Thames and Hudson, London, 1988.
 5. Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture, Hardmonsworth (ed. Penguin Books), 1963., 6-th ed, pog. The Early and Classic Gothic Style (c.1150-c.1250), str. 89-129; The Late Gothic Style (c.1250 -c.1500), str. 130-173.
 6. Alain Erlande-Brandeburg, Gothic art, ed. Harry N. Abrams, New York, 1989.
 7. Storia dell’Arte Italiana 2, ed. Electa/Bruno Mondadori, Milano, 1990., (str. 10 -116; pog. 9 – Il Trecento. L’arte e la realtà visibile, pog. 10 – Il gotico Internazionale)
 8. Otto von Simson, Porijeko gotičke arhitekture i srednjovjekovna koncepcija reda (str. 173-243.), u: Katedrala: Mjera i svjetlost (ur. Milan Pelc), Institut za povijest umjetnosti Zagreb, 2003.
 9. Veronica Sekules, Medieval art, Oxford University Press, Oxford-London, 2001.
 10. Jacques le Goff, Srednjovjekovna civilizacija zapadne Europe, Golden marketing, Zagreb, 1998.
 11. Likovne umjetnosti. Umjetnički obrt, u: HRVATSKA I EUROPA sv. II – Srednji vijek i renesansa (13. – 16. st.), ur. Eduard Hercigonja, Školska knjiga, Zagreb, 2000., str. 612-698.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar