Naziv
Uvod u dizajn
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131625
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar