Naziv
Uvod u filozofiju I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
78283
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj na ovom kolegiju je upoznati studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i terminima kojima se ti pojmovi iskazuju, zatim s temeljnim pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. U kolegiju se izlaže zadaća filozofije shvaćene kao liječništvo za dušu (medicina animi). Ujedno se propituje odnos filozofije i religije, filozofije i umjetnosti te filozofije i znanosti, kao i filozofijsko sebepoimanje filozofije u razgraničenju prema nefilozofijskom svjetonazoru. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja, postavljanja filozofijskog pitanja, prepoznavanja filozofijskog načina života, proučavanja filozofijskih tekstova, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Filozofski način argumentiranja teza naspram sofističkog načina argumentiranja teza
 3. Sokratovska majeutika
 4. Filozof i filozofija
 5. Heraklitova odredba filozofa
 6. Pitagorina odredba filozofa
 7. Odlike filozofa prema Platonovu poimanju filozofije
 8. Aristotelovo poimanje teorijskog života
 9. Sebespoznaja i umovanje
 10. Unutarnja raščlanjenost duše čovjeka
 11. Dosezanje blagostanja i uživanje najvišeg dobra
 12. Antička raščlamba filozofije
 13. Etika kao najviša mudrost
 14. Filozofija kao medicina animi
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Protumačiti stvaralačku moć filozofiranja
 2. Opisati antičku raščlambu filozofije
 3. Objasniti sokratovski dijalog
 4. Protumačiti antičko shvaćanje filozofije kao načina života
 5. Prikazati i protumačiti zadaću filozofije
 6. Objasniti i protumačiti filozofijsko znanje kao samospoznaju
 7. Pokazati što je identitet metode i sadržaja u filozofiji
Metode podučavanja
predavanje, vježbe
Metode ocjenjivanja
konzultacije

Obavezna literatura
 1. Aristotel, Metafizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 2. Aristotel, Nikomahova etika X, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 3. Platon, Država, Zagreb, 1997.
 4. Platon, Zakoni X, u: Platon, Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974.
 5. Platon, Sofist, u: Platon, Protagora/Sofist, Naprijed, Zagreb, 1975.
 6. Dioegen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beograd: Beogradski Izdavačko-Grafički Zavod, 1979.
Dopunska literatura
 1. Hadot, P., Duhovne vježbe i antička filozofija, Sandorf & Mizantrop, 2015.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar