Naziv
Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37556
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pregled temeljnih povijesnih događaja, književnih i kulturnih razdoblja, autora, bitnih primjera na području graditeljstva, likovnih umjetnosti, glazbe i filma. Upoznavanje s najvažnijim kulturnim i znanstvenim institucijama u Republici Makedoniji. Studenti će ovladati općim znanjima o makedonskoj književnosti i kulturi, upoznati povijesni kontekst u kojem su nastala najznačajnija umjetnička djela i biti motivirani za proučavanje pojedinih aspekata makedonske kulture u institucijama koje će im se predstaviti na predavanjima.
Sadržaj
 1. Predstavljanje sadržaja kolegija i utvrđivanje seminarskih obveza. Odabrani povijesni događaji, ličnosti, ideje i institucije iz makedonske antičke i srednjovjekovne povijesti (Antička Makedonija, Filip II., Aleksandar Makedonski, slavenska kolonizacija Balkana, Samuilovo carstvo, Ohridska arhiepiskopija, Bogumilski pokret, Tursko Carstvo na Balkanu).
 2. Odabrani događaji, ličnosti i institucije u novovjekoj makedonskoj povijesti s naglaskom na XIX. i XX. stoljeću (preporodne ideje, nacionalno-političke organizacije, VMRO, Goce Delčev, Jane Sandanski, Pere Tošev, Đorče Petrov, Ilindenski ustanak, Makedonije poslije Prvoga svjetskog rata i Makedonija poslije Drugoga svjetskog rata, Republika Makedonija).
 3. Pregled povijesti makedonske srednjovjekovne književnosti i kulture (Ćiril i Metod kao začetnici općeslavenske pismenosti, Kliment Ohridski, Naum Ohridski, književne škole, skriptorski centri, bogumilska književnost, damaskinska književnost, genologija srednjovjekovnih književnih žanrova, fresko-slikarstvo, ikone, arhitektura).
 4. Makedonska književnost XIX. stoljeća
 5. Makedonska književnost XX. stoljeća: 1901. do 1945.
 6. Makedonska književnost XX. stoljeća: 1945.
 7. Gradovi u Makedoniji: Skopje, Ohrid, Bitola..
 8. Kulturna baština Makedonije
 9. Makedonska glazba (prezentacija i slušaonica)
 10. Kazalište na tlu Makedonije (od antike do danas)
 11. Kazalište na tlu Makedonije (projekcija predstave po dogovoru)
 12. Makedonski film (povijesni pregled)
 13. Makedonski film (projekcija filma po dogovoru)
 14. Makedonska kultura i književnost do danas (završni razgovor)
 15. Evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovne smjernice povijesnog razvoja makedonske kulture
 2. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u makedonskoj književnosti
 3. Nabrojati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija
 4. Nabrojati osnovne kanonske tekstove makedonske književnosti po književnim rodovima
 5. Opisati i analizirati izabrane kanonske tekstove makedonske književnosti
 6. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
Metode podučavanja
Koristit će se metode i sredstva kojima se može na optimalan način predstaviti građa ovoga jednosemestralnog kolegija (predavanja, rasprave, provjere znanja, terenska nastava, gostovanja profesora s drugih sveučilišta, pomoćna sredstva različite naravi – filmovi, radijske snimke, knjige, tisak, zemljovidi itd.).
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad na temu po izboru (povijesnu, književnu, kulturološku, političku…). Usmeni ispit se sastoji od tri dijela/pitanja: povijesnog, književnog i kulturološkog. Za književni dio student je dužan pročitati četiri naslova s popisa primarne literature (jedan roman, jednu dramu, izabrane antologijske pjesme dvojice autora i/ili zbirke dvojice autora po izboru te jednu antologiju novele po izboru).

Obavezna literatura
 1. "Makedonska književnost" (Tome Sazdov, Vera Stojčevska Antić, Dragi Stefanija, Borislav Pavlovski i Georgi Stalev). Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991.
 2. Borislav Pavlovski. "Makedonska književnost". Vidi: "Die makedonische Literatur".
 3. "Kindler lexicon". Munchen-Basel-Zurich, 1992, 485-491.
 4. Jovan Pavlovski - Mišel Pavlovski: "Makedonija včera i denes / Macedonia yesterday and today". Skopje: Mi-An, 1996. (Odabrana poglavlja).
 5. Borislav Pavlovski. "Macedonian Literature"." Encyclopedia of World Literature in the 20 th Century". Volume 3: L-r. Farmington Hill, MI (USA): St. James Press, 1998, 143-145.
 6. "Leksikon stranih pisaca". Makedonski pisci. Zagreb: Školska knjiga, 2001. Suradnik za makedonsku književnost Borislav Pavlovski.
 7. "Leksikon svjetske književnosti". Djela. Makedonska književnost. Zagreb: Školska knjiga, 2004. Suradnik za makedonsku književnost Borislav Pavlovski.
 8. natuknice: Makedonci (Jezik, Književnost, Kazalište, Likovne umjetnosti, Glazba, Film). Makedonija (Republika Makedonija). Makedonska pravoslavna crkva u: "Hrvatska enciklopedija". Svezak 6: Kn-Mak. Zagreb: LZMK, 2004, 780-789
Dopunska literatura
 1. Đorgi Pop Atanasov. "Rečnik na starata makedonska literatura". Skopje: Makedonska kniga, 1989.
 2. Borislav Pavlovski, "Gospodari labirinta. Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti". Zagreb: Naklada MD, 1998. Pogovor: Gospodari labirinta, 226-286.
 3. Borislav Pavlovski. "Antologija nove makedonske drame". Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000. Predgovor: Kronologija makedonske dramske književnosti i Makedonski dramatičari u Hrvatskoj, 13-100.
 4. Hristo Georgievski. "Istorija na makedonskiot roman". Skopje: Matica makedonska, 2000.
 5. Katica Ćulavkova. "Ulomci o makedonskoj suvremenoj književnosti". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 41-46.
 6. Atanas Vangelov. "Makedonski postmoderni roman". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 47-53.
 7. Borislav Pavlovski. "Odlike makedonske dramske književnosti". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 63-73.
 8. Borislav Pavlovski. "Kratki pregled makedonske novelistike". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 54-62.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 5., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 23. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 4., 5., 6. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 25. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 26. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 5., 6. semestar
 27. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5. semestar
 29. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar