Naziv
Uvod u prapovijesnu arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
64095
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvođenje studenata u problematiku arheologije općenito, upoznavanje sadržaja i metoda rada. Stjecanje općeg uvida u arheološke grane, upoznavanje osnovnih arheoloških pojmova, u prvome redu onih vezanih uz prapovijesnu arheologiju kako bi se u konkretnim kolegijima mogla savladati osnovna obilježja pojedinih prapovijesnih razdoblja i učiti dinamika razvoja prapovijesnih kulturnih fenomena u širem europskom prostoru. Posebna pozornost usmjerena je na upotrebu stručnih termina koji su nužni za razumijevanje „jezika struke“. Određenje arheologije i prapovijesne arheologije kao znanosti, njezin sadržaj, ciljevi i zadaci. Povijesni pregled razvoja prapovijesne arheologije. Podjela arheologije na temelju kronoloških, etničkih ili prostornih kriterija, arheološke specijalizacije. Periodizacija prapovijesne arheologije, kriteriji i svrha. Vrste arheoloških izvora u prapovijesnim razdobljima.
Sadržaj
 1. Što je arheologija. Odnos arheologije i povijesti, položaj prapovijesti u sklopu povijesti. Odnos arheologije i antropologije arheologije i antropologije. Ciljevi i zadaci arheologije. Podjela arheologije.
 2. Podjela arheologije. Povijest proučavanja i istraživanja prapovijesti
 3. Pojam kulture i civilizacije u prapovijesnoj arheologiji. Periodizacija prapovijesti. Od G.V. Childea do danas.
 4. Paleolitik i mezolitik
 5. "Protoneolitik", pretkeramički neolitik, neolitik
 6. "Protoneolitik", pretkeramički neolitik, neolitik II
 7. Eneolitik
 8. Željezno doba - Reinceke, Hallstatt, Ramsauer
 9. Arheološki izvori: nalazi, nalazišta, arheološki kontekst
 10. Općenita nalazišta: staništa, naselja
 11. Nalazišta posebne namjene: grobovi, ritus pokapanja
 12. Nalazišta posebne namjene: svetišta, ostave, rudnici, kamenolomi
 13. Kronologija: relativna, apsolutna. Metode datiranja
 14. Zaključna razmatranja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 2. Moći objasniti razvoj prapovijesne arheologije i promjene u pristupu proučavanja prapovijesti
 3. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 4. Moći nabrojiti i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 5. Moći nabrojiti i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 6. Moći primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1. T. Težak-Gregl: Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb, 2011.;Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja I, II, III, IV, V (Uvodna poglavlja), Sarajevo, 1979; 1983.;Renfrew, C & Bahn, P.: Archaeology. Theories, Methods and Practice. London 1996. (2. izdanje);5. Dimitrijević, S; Majnarić-Pandžić, N.; Težak-Gregl, T.: „Prapovijest“. Zagreb 1998.;6. Majnarić-Pandžić, N.: Uz 50. obljetnicu časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 13 – 20.;7. Karavanić, I. & Janković, I.: Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 21 – 54.;8. Težak-Gregl, T.: Proučavanje neolitika i eneolitika u zrcalu članaka objavljivanih tijekom 50 godina časopisa OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 93 – 122.;
Dopunska literatura
 1. 1. Majnarić – Pandžić, N.: Brončano i željezno doba obrađivano u časopisu OA. Opvscula Archaeologica Vol. 30. Zagreb, 2008. 123 – 142.Želimir Škoberne: „Budinjak – Kneževski tumul“. Katalog izložbe. Zagreb, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar