Naziv
Uvod u sociolingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
36472
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje temeljnih znanja i ovladavanje pojmovima iz sociolingvistike, osposobljenost studenata za razumijevanje sociolingvističkih tema i problema.
Sadržaj
 1. Predmet sociolingvistike. Sociolingvistika i srodne discipline.
 2. Jezik u društvenom kontekstu. Temeljni smjerovi sociolingvističkih istraživanja.
 3. Društveno značenje jezičnih varijacija. Dijakronijske, dijatopijske, dijastratičke i dijafazijske varijacije.
 4. Varijetet. Jezik kao prostor varijeteta. Idiolekt. Dijalekt. Sociolekt. Urbanolekt. Pidžin.
 5. Jezična politika i jezično planiranje.
 6. Standard i nestandardni varijeteti. Područja uporabe. Prestiž i funkcija.
 7. Funkcije i obilježja standardnog jezika. Standard i oblikovanje svijesti o jezičnom identitetu.
 8. Standardnojezična norma. Kodifikacija. Lingvistički kodeks. Autoriteti za normu. Modelski govornici/pisci. Jezični eksperti.
 9. Tipovi purizma. Socijalna organizacija purističkih intervencija. Praška teorija jezične kulture. “Verbalna higijena”.
 10. Lingvistički relativizam. Ograničeni i razrađeni kodovi. Jezik i moć.
 11. Verbalni repertoar. Odabir koda. Diglosija. Bilingvizam.
 12. Identitet i funkcije jezika. Jezik i identitet: individualni, društveni i nacionalni.
 13. Oblici obraćanja i “gramatika” društvenog statusa. Solidarnost i uljudnost.
 14. Rod i jezik.
 15. Komentari. Zaključak.

Ishodi učenja
 1. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz sociolingvistike
 2. razviti sposobnost kritičkog propitivanja uporabe jezika
 3. razviti vještine za sociolingvistička istraživanja
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, seminarska izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Trudgill, Peter (1995/2000), Sociolinguistics: an introduction to language and society. London: Penguin Books.
 2. Halwachs, Dieter W. (2001), Sociolingvistika. U: Glovacki-Bernardi, Z. (ur.), Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga. (str. 191–216)
 3. Trask, Robert Lawrence (2005), Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga. (natuknice: diglosija, dvojezičnost/bilingvizam, društveno raslojavanje jezika, etnografija govora, jezična zajednica, jezično planiranje, jezik i ideologija, jezik i moć, jezik i osobnost, komunikacijska sposobnost, nacionalni jezik/državni jezik, purizam, sociolingvistika, standardni jezik, vernakular/narodni jezik)
Dopunska literatura
 1. Brozović, Dalibor (1996), Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici. Suvremena lingvistika, 22, 41-42: 87-94.
 2. Coulmas, Florian (2014), Sociolinguistics: the study of speakers' choices. Cambridge etc.: Cambridge University Press.
 3. Haugen, Einar (1974), Dijalekt, jezik, nacija. Kultura, 25: 74-88.
 4. Mićanović, Krešimir (2006), Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti. Zagreb: Disput. (str. 19-49)
 5. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika (1999). Zagreb: Matica hrvatska. Prir. Marko Samardžija
 6. Silić, Josip (2006), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (str. 17-39)
 7. Škiljan, Dubravko (1988), Jezična politika. Zagreb: Naprijed. (str. 7-62)
 8. Žanić, Ivo (2016), Jezična republika: hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba. Zagreb: Naklada Jesenskii Turk

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar