Naziv
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
184296
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će biti upoznati s osnovnim pojmovima sociolingvistike i dijalektologije španjolskoga jezika. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja iz knjiga i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike, a putem audiovizalnih materijala upoznat će se s različitim inačicama španjolskoga jezika i najvažnijim obilježjima svake.
Sadržaj
 1. Uvod i osnovni pojmovi: sociolingvistika, sociologija jezika i dijalektologija
 2. Istraživačke metode: prikupljanje i analiza podataka
 3. Jezične i sociolingvističke varijable: fonološke promjene
 4. Utjecaj društvenih faktora na jezik: spol, dob i društveno-kulturni status
 5. Utjecaj stila na jezične promjene, hiperkorekcija, jezični stavovi
 6. Sintaktičke i morfološke promjene, sintaktičke promjene u suvremenome španjolskome
 7. Kolokvij I
 8. Prezentacija članaka – usmeno + rasprava
 9. Jezične varijacije i promjene
 10. Španjolska dijalektologija, geografske izoglose na Poluotoku.
 11. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose I
 12. Dijalektološka podjela Hispanske Amerike: geografske i fonološke izoglose II
 13. Jezični dodiri (Hispanska Amerika i Španjolska)
 14. Španjolski u SAD-u
 15. Audio prikazi različith inačica - kviz + rasprava

Ishodi učenja
 1. Razlikovati osnovne pojmove sociolingvistike i dijalektologije.
 2. Znati identificirati pojedine španjolske jezične varijante u usmenom i pisanom izvoru.
 3. Otkriti sličnosti i razlike govornih varijanti španjolskoga jezika u odnosu na standard.
 4. Kritički prosuđivati na temelju zadane lingvističke literature.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 20% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 30% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija.

Obavezna literatura
 1. Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C.: Georgetown University Press
Dopunska literatura
 1. Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel
 2. Azevedo, M. M., (2009) (3ra. ed). Variación regional. En Introducción a la lingüística española. New Jersey: Prentice Hall

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij