Naziv
Viši hindski seminar II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52277
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s književnošću Prem Chanda, kao paradigmatičnog pisca za razdoblje prije nezavisnosti i oglednog primjera razvoja hindske književnosti u razdoblju prije nezavisnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s Prem Chandovom biografijom i književnim radom.
 2. Pregled najvažnijih Prem Chandovih književnih djela i čitanje odabranih odlomaka (u prijevodu)
 3. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 4. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 5. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 6. Rasprava o pročitanom djelu.
 7. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 8. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 9. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 10. Rasprava o pročitanom djelu.
 11. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 12. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 13. Čitanje i prevođenje odabranog teksta (kratke priče, izvatka iz romana)
 14. Rasprava o pročitanom djelu.
 15. Rezime pročitanih tekstova i čitanje dijelova stilskih prijevoda

Ishodi učenja
 1. Student će moći imenovati najvažnija Prem Chandova djela.
 2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati Prem Chandova djela.
 3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
 4. Student će moći kritički raspravljati o važnosti Prem Chanda za razvoj hindske književnosti.
 5. Student će usvojiti do 700 riječi novog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Prakash Chandra Gupta (1968), Prem Chand, New Delhi
 2. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 3. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. N.H. Zide, Colin P. Masica, K.C. Bahl, A.C. Chandola. (1962), A Premchand reader,
 2. Prem Chand, (1972), A handful of wheat and other stories / ; selected and translated by P.C. Gupta.
 3. Munši Prem Čand (1960), Godan : roman / prevela Zora Minderović.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar