Naziv
Zooarheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
64129
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima i važnosti analize animalnih ostataka izvađenih iz arheoloških slojeva te samostalnog interpretiranja dobivenih rezultata u okviru osteoloških istraživanja. U širem smislu tumači prožimanje života čovjeka i životinja u svim fazama obostranog razvoja uz otkrivanje okoliša u kojem su obitavali. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije.

Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju, veterinarsku medicinu, djelomice geologiju i klimatologiju te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod. Povijest, teorije i opći pojmovi
 2. Metode u zooarheologiji. Osnovne metode zooarheologije: statistička, biometrička, morfološka i mikroskopska metoda analize
 3. Statističke analize u zoooarheologiji. Kako statistički obraditi i prikazati podatke dobivene osteološkom analizom te kako izabrati statističku metodu
 4. Tafonomija I. Utjecaj okoliša i drugih organizama na animalne ostatke nakon smrti životinje
 5. Tafonomija II. Utjecaj čovjeka na animalne ostatke za vrijeme i nakon smrti životinje
 6. Paleoekologija: otkrivanje klime i okoliša. Kako analizom animalnih ostataka utvrđujemo klimu i okoliš područja gdje je životinja živjela
 7. Taksonomija. Upoznavanje s Linnéovim klasifikacijskim sustavom s posebnim naglaskom na razred sisavaca
 8. Osteologija, uvod. Uvod u animalnu osteologiju modernih vrsta
 9. Osteologija: osnovni anatomski elementi I. Osnovni anatomski elementi kostura sisavaca
 10. Osteologija: osnovni anatomski elementi II. Osnovni anatomski elementi kostura sisavaca
 11. Podrijetlo domestikacije životinja. Proces i vrijeme domestikacije najvažnijih životinjskih vrsta za čovjeka, primjeri kako domestikacija fizički i psihički mijenja životinje
 12. Paleopatologija. Uvod, patološke promjene koje se mogu utvrditi na koštanim i zubnim ostacima te važnost njihove interpretacije u arheologiji
 13. Kako tumačiti zooarheološku analizu. Predavanje je prožeto primjerima koje će studenti susretati u budućem radu
 14. Studije slučajeva
 15. Meso, mlijeko, koža i kosti. Metode prerade i skladištenja koje su i danas aktualne u različitim dijelovima Svijeta, a koje su u zemljama tehnološkog napretka zaboravljene

Ishodi učenja
 1. Studenti će koristiti i objasniti osnovne statističke metode u zooarheologiji
 2. Studenti će preko životinjskih ostataka razumjeti utjecaj klime i okoliša područja gdje je jedinka živjela
 3. Studenti će prepoznati tafonomske procese koji djeluju na postmortalne ostatke sisavaca
 4. Studenti će razumjeti proces domestikacije i nastanak novih pasmina kroz arheološka razdoblja
 5. Studentii će razumjeti strukturu različitih tkiva sisavaca s naglaskom na potporno tkivo
 6. Studenti će moći razumjeti uporabu i mijenjanje animalnih nusprodukata kroz različita arheološka razdoblja
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji tijekom semestra (obvezno) i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge. Izabrana poglavlja
 2. Lyman, RL, 2008, Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge. Izabrana poglavlja
 3. Davis, S, 1995, The Archaeology of Animal Bones. Batsford, London; Yale University Press, New Haven. Izabrana poglavlja
 4. Cruz-Uribe, C, 1984, The Analysis of Animal Bones from Archeological Sites, University Of Chicago Press, Chichago. Izabrana poglavlja
 5. Roberts, N, 1989, The Holocene: An Environmental History. Blackwell Publishers, London. Izabrana poglavlja
 6. Bartosiewicz, L., Gal, E. 2016, Care or Neglect? Evidence of Animal Disease in Archaeology. Proceedings of the 6th meeting of the Animal Paleopathology Working Group of the ICAZ (Budapest). Oxbow Books, Oxford. Izabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar