Naziv
Žanrovi hrvatske preporodne književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52704
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Nakon što se na uvodnim predavanjima izlože teorijske pretpostavke genološkoga pristupa književnosti te društveni, politički, kulturni i književnopovijesni okviri hrvatskoga narodnog preporoda, na kolegiju će se obrađivati ključni tekstovi toga razdoblja, čime će se predstaviti i paradigma njegova žanrovskog profila. Cilj kolegija usmjeren je prikazu preporodne institucionalizacije nacionalne književnosti i posljedične kodifikacije nacionalnoga identiteta.
Sadržaj
 1. Hrvatski narodni preporod/ ilirski pokret/ ilirizam/ romantizam
 2. Književnopovijesne pretpostavke i reperkusije suvremenih izučavanja preporodne književnosti
 3. "Književnost - što je to i je li to bitno?"
 4. Hrvatski narodni preporod – (književno)povijesna kontekstualizacija
 5. Politički tekstovi u književnom kanonu – programski spisi
 6. Domoljubno pjesništvo: od H(o)rvatske domovine do Lijepe naše (elegija i himna)
 7. Borbenija varijanta domoljubnoga pjesništva – budnice i davorije
 8. Naracija u stihu: romantičarske transformacije klasičnoga epskog žanra
 9. Povijesna tragedija – nacionalnoidentifikacijski žanr par excellence
 10. Komedija – (samo) smijeh i(li) (ne)uspješna kritika?
 11. Nacionalna drama kao kazališni spektakl – “junački igrospjev”
 12. Kratka proza; usmena književnost; “žensko pismo“ i romantizam
 13. Putopisi - pogled na Istok
 14. Putopisi - pogled na Zapad
 15. Zaključno: o poetičkim i političkim pretpostavkama preporodnoga žanrovskog sustava

Ishodi učenja
 1. Usvajanje povijesnih i književnopovijesnih znanja važnih za razdobljajevanje preporodnoga razdoblja
 2. Usvajanje teorijskih znanja o konceptu žanra i žanrovskoga sustava
 3. Usvajanje teorijskih znanja o principima oblikovanja modernoga nacionalnog identiteta
 4. Primjena stečenih znanja u analizi i interpretaciji preporodnih tekstova
Metode podučavanja
predavanja i seminari usmeno i pisano izražavanje audivizualne-metode
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija pisanim i usmenim putem i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. D. Brozović (gl. ur.): Hrvatska enciklopedija, sv. 4, Zagreb, 2002, natuknice: "hrvatski narodni preporod"; "Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji", str. 737-739; isto, sv. 5, Zagreb, 2003, natuknice: "Iliri"; "Ilirija, Kraljevina"; "Ilirik"; "ilirizam", "Ilirska dvorska deputacija"; "Ilirske pokrajine"; "ilirski pokret", str. 50-55; Joanna Rapacka: "Ilirizam", u: Leksikon hrvatskih tradicija, Zagreb, 2002, str. 78-84; Jonathan Culler: Književna teorija - vrlo kratak uvod, prev. F. i M. Hameršak, Zagreb, 2001, str. 27-52; Stephen Greenblatt: "Prema poetici kulture", prev. M. Tančik, u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, ur. D. Šporer, Zagreb, 2007, str. [79]-94; Pavao Pavličić: Književna genologija, Zagreb, 1983, str. 33-58; Dubravko Jelčić: Hrvatski književni romantizam, Zagreb, 2002, str. 13-82; Mirko Tomasović: "Romantičarska obilježja u hrvatskoj preporodnoj književnosti", u: isti: Tradicija i kontekst. Komparatističko-kroatističke teme, Zagreb, 1988, str. 75-92; Ivan Martinčić: Hrvatski preporod. Temeljni programski tekstovi. Svezak I. (prir. isti), Zagreb, 1994, str. 5-[23]; Ante Stamać: "Elegije Pavla Štoosa i predilirski pjesnički standard", Umjetnost riječi, 1985, 3, str. 319-325; V.[jekoslav] K.[laić]: "Kako je postala pjesma 'Još Hrvatska ni propala'", Vienac, 1892, 23, str. 363-366; Ljubo Babić [K. Š. Gjalski]: "O postanku pjesme 'Još Hrvatska ni propala'", Vienac, 1892, 24, str. 375-376; Pavao Pavličić: "Epsko pjesništvo", u: Uvod u književnost. Teorija, metodologija (ur.: A. Stamać, Z. Škreb), Zagreb, god. i str. ovisno o izdanju; Natka Badurina: "Ukroćena kraljica. Nacija i rodne uloge u Demetrovoj Teuti" - (tekst dostupan na Omegi); Patrice Pavis: Pojmovnik teatra, prev. J. Rajak, Zagreb, 2004. (odabrane natuknice); Patrice Pavis: Pojmovnik teatra, prev. J. Rajak, Zagreb, 2004. (odabrane natuknice); Zoran Kravar: "Skice za povijesnu poetiku libreta", Kolo, 2000, br. 1, str. 227-239; Tzvetan Todorov: "Određenje fantastičnog"; "Čudno i čudesno", u: isti: Uvod u fantastičnu književnost (prev. A. Mančić-Milić), Beograd, 1987, str. 28-62; Dean Duda: "Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu": u isti: Priča i putovanje. Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb, 1998, str. 155-183 ili "Antun Nemčić: Putositnice", u: isto, str. 216-251; Jakša Ravlić: Hrvatski narodni preporod I. Ilirska knjiga (prir. isti), Zagreb, 1965, str. 7-[75]; Anthony D. Smith: "National Identity and Myths of Ethnic Descent", u: isti: Myths and Memories of the Nation, New York, 1999, str. [57]-95; Miroslav Šicel: Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda (prir. isti), Zagreb, 1997, str. 9-34;
Dopunska literatura
 1. Ivo Frangeš: "Evropski romantizam i hrvatski narodni preporod", Kolo, 1966, br. 8- 9-10, str. 200-214; Dubravko Jelčić: Hrvatski narodni i književni preporod, Zagreb, 1978; isti: Preporod književnosti i književnost preporoda, Zagreb, 1993; Miroslav Šicel: "Književni problemi u doba hrvatskog narodnog preporoda", Kolo, 1966, br. 8-9-10, str. 258-271; Tony Bennett: "The sociology of genres: a critique", u: isti: Outside Literature, London, New York, 1990, str. 78-114; Alastair Fowler: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Cambridge, Massachusetts, 1982; Adena Rosmarin: The Power of Genre, Minneapolis, 1985; Viktor Žmegač: "Problemi sociologije književnosti", u: isti: Književno stvaralaštvo i povijest društva. Književno-sociološke teme, Zagreb, 1976, str. 13-79; Antun Barac: Hrvatska književnost od Preporoda do stvaranja Jugoslavije, Zagreb, 1954, str. 16-26 i 97-108; Nikša Stančić: Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb, 2002, str. [107]-124; Jaroslav Šidak i dr.: Hrvatski narodni preporod. Ilirski pokret, Zagreb, 1990, str. 119-163; Jakša Ravlić: Hrvatski narodni preporod I. Ilirska knjiga (prir. isti), Zagreb, 1965, str. 7-[75]; Anthony D. Smith: "National Identity and Myths of Ethnic Descent", u: isti: Myths and Memories of the Nation, New York, 1999, str. [57]-95; Miroslav Šicel: Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda (prir. isti), Zagreb, 1997, str. 9-34; Ivo Frangeš: "Gundulić i hrvatski narodni preporod", u: isti: Suvremenost baštine, Zagreb, 1992, str. 22-41; Andrija Tomašek: "Lijepa naša". Pripovijest o hrvatskoj himni, Zagreb, 1990; Franjo Fancev: Postanak i historijska pozadina Gajeve pjesme "Još Horvatska ni prepala", Zagreb, 1935; Nikša Stančić: "Još Horvatska ni propala" iz 1832-33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda, Zagreb, 1989; Dunja Fališevac: "Romantički žanrovi i moderne ideologije naracije u stihu u doba preporoda", u: ista: Kaliopin vrt II. Studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike, Split, 2003, str. 173-186; Pavao Pavličić: "Kojoj književnoj vrsti pripada Smrt Smail-age Čengića?", Umjetnost riječi, 1991, br. 3, str. 187-201; Ivo Vidan: "Byron u književnosti hrvatskog preporoda", u: isti: Engleski intertekst hrvatske književnosti, Zagreb, 1995, str. 37-52; Milorad Živančević: Dimitrije Demetra Grobničko polje. Studija o pjesniku – Kritičko izdanje pjesni - Bibliografija, Zagreb, 1973, str. 21-56; Nikola Batušić: Hrvatska drama od Demetra do Šenoe, Zagreb, 1976, str. 7-56; Nikola Batušić: Hrvatska drama od Demetra do Šenoe, Zagreb, 1976, str. 247-256; Marijan Bobinac: "Nemčićev Kvas bez kruha u kontekstu bečkoga pučkog kazališta", u: isti: Puk na sceni. Studije o hrvatskom pučkom komadu, Zagreb, 2001, str. 25-52; Dalibor Paulik: Hrvatski operni libreto. Povijest, struktura i europski kontekst, Zagreb, 2005, str. 11-14; 75-92; Maja Bošković-Stulli: "O povijesti i teoriji pričanja i priča", u ista: Priče i pričanje. Stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb, 2006, str. 5-28; Mira Janković: Novela u američkoj književnosti, Zadar, 1977; Krešimir Nemec: "Problemi teorije novele", Umjetnost riječi, Zagreb, 1980, br. 4, str. 243-259; Toril Moi: Seksualna/tekstualna politika. Feministička književna teorija, prev. M. Grdešić, Zagreb, 2007Dean Duda: "Žanrovi hrvatskoga romantičarskog putopisa", u: Dani Hvarskog kazališta: hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), ur. N. Batušić i dr., Split, 1998, str. 326-344; Edward W. Said: "Uvod", u: isti: Orijentalizam, prev. B. Romić, Konzor, Zagreb, 1978, str. 7-39; Mary Louise Pratt: Putopis i transkulturacija: znanost, planetarna svijest, unutrašnjosti, prev. S. Cvek, "Quorum", 2001, br. 4, str. 128-155.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar