Naziv
Ekonomska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184183
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij je zamišljen kao uvod u ekonomsku antropologiju. Na kolegiju će se poučavati teorijski pristupi i metode istraživanja ekonomskih procesa u okviru nacionalnog europskog i globalnog konteksta. Studenti će biti upoznati sa smjerovima istraživanja, temama i glavnim predstavnicima etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja, ali i istraživanja u okviru srodnih (društvenih) znanosti poput sociologije i ekonomije. Teme o kojima će se pomnije raspravljati bit će: nezaposlenost, neformalna ekonomija, ekonomija duga, svjetska financijska kriza, solidarna ekonomija, radne migracije, novac i razmjena. Antropološka pitanja koja se kroz kolegij postavljaju su, primjerice ona od "klasičnih" antropoloških, poput odnosa između dara i robe te strategija i motivacija u ekonomskim aktivnostima, odnosa moći i reciprociteta među pojedincima i zajednicama, do onih koja se tiču konteksta recentne svjetske ekonomske krize, suvremenih alternativnih ekonomija te odnosa između lokalnih ekonomskih praksi i globalnih ekonomskih procesa.
Sadržaj
 1. Uvodni sat, predstavljanje sadržaja kolegija, predstavljanje studentskih obaveza
 2. Ekonomija kao tema i područje istraživanja u okviru društvenih i humanističkih znanosti
 3. Autori i pravci klasične ekonomske teorije - pregled kroz 20. stoljeće
 4. Predindustrijske zajednice, ekonomija lovaca i sakupljača
 5. Razdoblja i karakteristike velikih ekonomskih kriza kroz 20. stoljeće
 6. Industrijalizacija, industrijsko društvo - istraživanja, pravci, pojmovi
 7. Postindustrijska društva, tranzicija, transformacije ekonomskih sustava nakon 1989.
 8. Globalizacija, globalna ekonomija, informatizacija društva i suvremeni ekonomski odnosi
 9. Neformalna ekonomija
 10. Alternativni oblici ekonomije, solidarna ekonomija
 11. Formalna nezaposlenost, obiteljski odnosi, interakcije i solidarnost
 12. Teorija dara, darivanje kao totalna komunikacija
 13. Rodna segregacija na tržištu rada, odnos privatnog i javnog, plaćenog i neplaćenoga rada
 14. Manjinske zajednice na formalnom i neformalnom tržištu rada
 15. Završni sat, osvrt na seminarske radove i teme kolegija

Ishodi učenja
 1. objasniti, raspraviti i usporediti temeljne teorije i škole u povijesti ekonomske antropologije
 2. navesti, opisati i kritički promotriti pristupe i modele istraživanja ekonomskih odnosa i aktivnosti u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji
 3. definirati i objasniti pojam solidarne ekonomije
 4. objasniti razliku između dara i robe
 5. nabrojati istaknute teoretičare iz područja ekonomske antropologe
 6. usporediti hrvatsku istraživačku tradiciju u području ekonomskih odnosa i aktivnosti s pojedinim europskim i angloameričkim istraživačkim tradicijama
 7. prepoznati i razlikovati značenja i utjecaje rodnih, generacijskih i klasnih društvenih kategorija u ekonomiji
 8. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem ekonomskih fenomena i odnosa uz primjenu pojmovlja i teorijskih koncepata ekonomske antropologije
 9. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 10. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 11. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 12. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 13. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 14. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u raznim društvenim kontekstima
 15. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
Metode podučavanja
Kolegij će se provoditi po interaktivnomu modelu učenja. Seminarska nastava će, pored predavanja, činiti osnovni dio poučavanja. Sastavni dio kolegija činit će i rasprava o tematskim jedinicama i pročitanim tekstovima s popisa literature te o društvenim i kulturnim poimanjima i praksama ekonomskih procesa.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje rada i zalaganja studenata valorizirat će se na sljedeći način: Redovitost na nastavi, aktivno sudjelovanje, samostalnost i zainteresiranost 40% Pismeni ispit 30% Pisani rad 30%

Obavezna literatura
 1. SAHLINS, Marshall. (1968) 2002. Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca sakupljača. Zagreb: Anarhistička biblioteka.
 2. RIVOLI, Pietra. 2008. Putovanje jedne majice globalnom ekonomijom. Istraživanje tržišta, moći i politike svjetske trgovine. Zagreb: VBZ.
 3. GRAEBER, David. 2011. Dug: Prvih 5000 godina. Zagreb: Fraktura.
 4. PIKETTY, Thomas. 2014. Kapital u dvadeset prvom stoljeću. Zagreb: Profil.
 5. BIĆANIĆ, Rudolf. 1936. Kako živi narod. Život u pasivnim krajevima. Zagreb: Tisak Tipografija.
 6. RUBIĆ, Tihana. 2017. Nezaposleni u gradu. Antropologija rada i neformalne ekonomije. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka) (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. HANN, Chris, Keith HART. 2011. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press
 2. BELL, Daniel. 1976. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books.
 3. TKALČIĆ SIMETIĆ, Mirna. 2016. Hrelić - antropologija prijepornog mjesta. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka)
 4. GUDEMAN, Stephen. 2008. Economy's Tension. The Dialectics of Community and Market. New York - Oxford: Berghahn Books.
 5. ŽUPANOV, Josip. 1995. Poslije potopa. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 6. Focaal: European Journal of Anthropology. 2005. Thematic section: Researching Poverty, Vol. 45.
 7. KENNEDY, Margrit. 2011. Novac bez kamata i inflacije. Stvaranje prihvatljivog i ekološkog sredstva razmjene. Vukomerić: ZMAG - ACT - Tabula rasa Čakovec
 8. AKERLOF, George A., Rachel E. KRANTON. 2010. Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton - Oxford: Princeton University Press.
 9. SKOUSEN, Mark. 2007. The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes. New York - London: M. E. Sharpe.
 10. ORLIĆ, Olga. 2014. Grupe solidarne razmjene. Počeci ekonomije solidarnosti u Hrvatskoj. Etnološka tribina, 37:72-88.
 11. PIDO, Eric J. 2017. Migrant Returns. Manila, Development, and Transitional Connectivity. Durkham - London: Duke University Press.
 12. WANG, D. N. 2018. Before the Market. Political Economy of Olympianism. Champaign: Common Ground.
 13. TOPLAK, Kristina, Mojca VAN JEVŠNIK, ur. 2018. Labour Mobility in the EU. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar