Naziv
Ekonomska geografija
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
5
Šifra
118817
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar