Naziv
Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
6
Šifra
64239
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s kronološkim sustavom razvitka eneolitičkih zajednica, prepoznavanje materijalnih ostataka spomenutih zajednica odnosno arheoloških izvora temeljem kojih se potom sagledavaju različiti aspekti (gospodarski, socijalni, duhovni) njihova života, te korištenje stručnom i znanstvenom literaturom. Poseban osvrt na pojavu metalurgije kao visokoakumulativne djelatnosti i posljedice koje je ona dovela prapovijesnim zajednicama srednje i jugoistočne Europe.
Sadržaj
 1. Kriteriji određenja eneolitika kao zasebnog razdoblja, osnovna obilježja razdoblja eneolitika
 2. Migracije stepskih populacija – problem indoeuropeizacije
 3. Počeci i razvitak bakrenodobne metalurgije
 4. Rane eneolitičke zajednice: tiszapolgarska – bodrogkeresturska – Bubanj-Salcuta-Krivodol u svom matičnom prostoru i njihov odraz na hrvatski prostor
 5. Lasinjska kultura u Hrvatskoj i susjednim područjima
 6. Kultura Retz-Gajary i njezini regionalni tipovi
 7. Badenska kultura, rasprostranjenost, problem geneze i razvitka, Boleraz-Černavoda III horizont
 8. Klasična badenska kultura na hrvatskome prostoru i u susjednim područjima
 9. Kostolačka kultura
 10. Vučedolska kkultura i vučedolski kulturni kompleks (rana i klasična faza)
 11. Vučedolska kultura i vučedolski kulturni kompleks (kasna faza i regionalni tipovi)
 12. Megalitske kulture
 13. Eneolitička zbirka u Arheološkom muzeju u Zagrebu
 14. Eneolitik na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu
 15. Post-neolitičke i eneolitičke manifestacije u svjetlu najranijeg razvoja brončanodobnih kultura Egeje

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja eneolitičkih arheoloških kultura na području Hrvatske
 2. Moći navesti glavna obilježja najvažnijih arheoloških kultura eneolitičkog perioda Europe
 3. Moći objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 4. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 6. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 7. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Skupina autora: Eneolitik, PJZ III, Sarajevo 1979; Z. Marković: Hrvatska od neolitika do brončanog doba, Koprivnica 1994; 3. T.Težak-Gregl: Dva nova groba badenske kulture s Vučedola, OA 10, Zagreb, 1985.;T. Težak-Gregl: Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture, OA 11-12, Zagreb 1986/7.;A. Durman: Metalurgija Vučedolskog kompleksa, OA 8, Zagreb 1983;J. Balen: Kostolački horizont na Vučedolu, OA 29, Zagreb 2005.;N. Tasić: Eneolithic Cultures of Central and Western Balkans, Beograd 1995.;.B. Jovanović: Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije. Beograd 1971.;
Dopunska literatura
 1. M. Milićević: Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras, OA 13, Zagreb, 1986/7;2. I. Miloglav: Ervenica – dio naselja vučedolske kulture, OA 31, Zagreb 2008;3. Šutekova: The Jevišovice Culture in Slovakia. The Baden Complex and the Outside World. Ur.: Furholt, Szmyt & Zastawny. 2008.;5. Amzallag: From metallurgy to BA Civilizations_The Synthetic Theory. American Journal of Archaeology, Vol. 113, No. 4 (Oct., 2009), pp. 497-519;6. Anthony, D. et al.: The Kurgan Culture, Indoeuropean origins and domestification of the horse. (…).Current Anthropology, Vol. 27, No. 4 (Aug. - Oct., 1986), pp. 291-313;7. Antonović, D.: Prehistoric cipper tools from the territory of Serbia. Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B (2009) 165 – 174.;9. Durman, A.: Celestial symbolism in the Vučedol Culture. Documenta Prehistorica, Vol 28. Ljubljana, 2005. 215 – 226.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar