Naziv
Engleski širom svijeta
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117900
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
60

Cilj


Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim varijantama engleskoga jezika, što osim poznatijih standardnih inačica uključuje i nestandardne. Širenje engleskog jezika izvan prvobitnog ishodišta stavlja se u povijesni kontekst, u kojemu se sagledava nastanak prestižnih i stigmatiziranih varijanti i dijalekata, recentni trendovi u govorenom engleskom širom svijeta, engleski kao drugi jezik, internetski engleski te engleski kao lingua franca.

Sadržaj
 1. Engleski kao globalni jezik
 2. Povijest širenja engleskog jezika
 3. Kachruova tri kruga
 4. Standard i standardizacija
 5. Višejezičnost
 6. Standardne inačice Unutrašnjeg kruga
 7. Varijacije unutar Britanskoga otočja
 8. Keltske inačice: velški, škotski i irski engleski
 9. Sjevernoamerički engleski
 10. Australski i novozelandski engleski
 11. Engleski u Aziji
 12. Engleski u Africi
 13. Internetski engleski
 14. Manje poznate inačice engleskoga
 15. Neizvorne inačice engleskoga kao lingua franca

Ishodi učenja
 1. Prepoznavanje pojedinih varijanti i dijalekata engleskoga jezika
 2. Studenti će moći stručno opisati sve vrste geografskih i socijalnih varijacija u engleskome jeziku
 3. studenti će razviti sposobnost selektivnog slušanja raznih standardnih i nestandardnih inačica engleskoga
 4. studenti će imati razvijenu sposobnost razlikovanja normativnog i deskriptivnog pristupa
 5. studenti će imati razvijen osjećaj lingvističkog zanimanja za opis nestandardnih ili manje poznatih inačica
 6. Studenti će biti upoznati s globalnim statusom engleskoga jezika u suvremenom društvu
 7. Studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u jezičnim promjenama
 8. Studenti će imati razvijene vlastite kritičke stavove o odnosu nacionalnog identiteta i korištenju engleskoga kao globalnog jezika
 9. Studenti će moći samostalno prikupljati zvučne materijale za izučavanje tematike ovog kolegija
 10. Studenti će moći kritički vrednovati lingvističku literaturu vezanu za tematiku kolegija
Metode podučavanja
Ppt prezentacije, slušanje i analiziranje pojedinih varijanti engleskoga jezika, diskusije, kvizovi, zajedničko skupljanje zvučnih materijala
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju putem pismenog ispita koji se sastoji od pisanja eseja na tri zadane teme vezane za gradivo obrađeno u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Jenkins, J. (2003), World Englishes: A resource book for students. Routledge
 2. Kirkpatrick, A. (2007), World Englishes. CUP
Dopunska literatura
 1. Iscrpan popis neobavezne dopunske referentne literature dostupan na Omegi

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij