Naziv
Englesko barokno pjesništvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
117901
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Glavni je cilj kolegija relocirati englesku književnost ranijeg sedamnaetog stoljeća iz renesanse u užem smislu u postrenesansni pokret poznat u većini europskih zemalja kao barok. Proučavanje poetike i retorike spomenute poezije bit će u centru pažnje ovog književnog—povijesnog postupka.
Sadržaj
 1. Uvod: barok kao književno razdoblje. Renesansno načelo decoruma i barokna kršenja decoruma.
 2. Distinktivna obilježja u području (a) stila (paralogički obrasci, antiteza, amblem, igra riječima, concetto; ingeniozost, domišljatost; jezična i intelektualna kombinatorika), (b) žanr (generičke preferencije, karakteristična mješavina žanrova, nove žanrovske kombinacije) i (c) stajališta (prema pjesništvu, pjesnicima, svijetu; aktualnost, dramatikalnost, jezična i epistemološka skepsa).
 3. Izrazi i pojmovi: manirizam, barok, “metafizičko” pjesništvo.
 4. Končetizam u engleskom baroknom pjesništvu.
 5. Elizabetinska slika svijeta kao izvor barokne slikovnosti.
 6. Petrarkistički topoi i njihove barokne transformacije.
 7. John Donne: pjesme iz zbirke Songs and Sonets (“The Canonization”, “The Sun Rising”, “The Good Morrow”, “The Flea” i “A Valediction: Forbidding Mourning”).
 8. John Donne: pjesme iz zbirke Holy Sonnets (“Batter My heart, three—person’d God”).
 9. George Herbert: pjesme iz zbirke The Temple (“Easter Wings”, “Jordan (I)”, “Jordan (II)”, “The Pulley”, “The Forerunners” i “Virtue”).
 10. Henry Vaughan: pjesme iz zbirke Silex Scintillans (“The Retreate” i “Regeneration”).
 11. Richard Crashaw: pjesme iz zbirke Carmen Deo Nostro (“The Weeper”).
 12. Andrew Marvell: pjesme iz zbirke Collected Poems (“To His Coy Mistress” i “The Garden”).
 13. Thomas Traherne: pjesme iz zbirke Commentaries of Heaven (“Shadows in the Water”).
 14. Ben Jonson: pjesme iz zbirke Underwood (“My Picture Left in Scotland”)
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog podrucja
 2. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kriticku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokriticke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 3. primijeniti naucenu književnokriticku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumacenju književnih djela
Metode podučavanja
predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Gardner, Helen (ur), The Metaphysical Poets, Harmondsworth [etc.]: Penguin Books, 1988.
 2. Ford, Boris (ur), The New Pelican Guide to English Literature, vol. 3: From Donne to Marvel, Harmondsworth: Penguin Books, 1988.
 3. Sidney, Philip, An Apology for Poetry, u: D. J. Enright & Ernst de Chickero (ur), English Critical Texts, London: Oxford UP, 1962; 12-17.
 4. Johnson, Samuel, Lives of the English Poets, 1. tom, London: Oxford UP, 1961; 3-49.
 5. Eliot, T. S, “The Metaphysical Poets”, u: D. J. Enright & Ernst de Chickero (ur), English Critical Texts, London: Oxford UP, London, 1962, 302-311.
Dopunska literatura
 1. Abrams, M. H (ur), The Norton Anthology of English Literature, 1. tom, 6. izdanje, New York i London: W W. Norton, 1993.
 2. Curtius, Ernst Robert, European Literature and the Latin Middle Ages, Princeton: Princeton UP, 1973; 273--301.
 3. Grierson, Herbert J. C, Cross Currents in English Literature of the Seventeenth Century, Harmondsworth: Penguin Books, 1966.
 4. Hollander, John, i Frank Kermode (ur). The Oxford Anthology of English Literature, vol. 1: The Middle Ages Through the Eighteenth Century, New York; London & Toronto: Oxford UP, 1973; 2337-2316.
 5. Segel, Harold B. The Baroque Poem: A Comparative Survey, New York: Dutton Paperback, 1974; 12-142.
 6. Tillyard, E. M. Elizabethan World Picture, Harmondsworth: Penguin Books, 1972.
 7. Warnke, Frank J, Versions of Baroque: Terms and Concepts, New Haven & London: Yale UP, 1975; 1-20.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij