Naziv
Etika govorenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52304
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s etičkim teorijama i njihovom primjenom na govorenje i komunikaciju u interpersonalnoj i javnoj sferi.
Sadržaj
 1. Jezikom i jezičnom govornom/komunikacijskom praksom upravljaju četiri osnova uvjeta – pravilnost izrečenog iskaza (gramatika), istinitost iskazane tvrdnje (semantika), uspješnost iskazane radnje (pragmatika) i ispravnost odnosa između pravilnosti, istinitosti i uspješnosti (etika);
 2. Upoznavanje s glavnim školama etike – normativna etika, metaetika i primijenja etika ili etike, te razmatranje njihova odnosa prema mogućoj etici govorenja;
 3. Sokratova kritika sofista i Platonova kritika jezika te njegovo razlikovanje između sofističke retorike i filozofske retorike kao moguća polazišta u zasnivanju etike govorenja;
 4. Aristotelovo razlikovanje između različitih govornih umijeća (gramatika, logika/dijalektika, retorika i poetika); Aristotelovo trijadičko strukturiranje retorike (npr. ethos, pathos, logos i govor o prošlom, sadašnjem i budućem) i pretpostavke etičnosti;
 5. Kvintilijanova retorika i moralnost govornika; sužavanje retorike, te širenje prostora hermeneutike i poetike; Sv. Augustin o laži i protiv laži;
 6. Formiranje moderne javnosti, njezina jezika i normi komuniciranja u njoj; razvoj medija, medijatizirane komunikacije i pitanje njezine etičnosti;
 7. Austinova teorija performativnosti, ilokucijske snage i uspješnosti govornih akata; Griceova teorija govorne namjere i komunikacijskih maksima;
 8. Foucaultova kritika diskursa, diskurzivnog poretka; parrhresia i parrhesiast;
 9. Habermasova teorija univerzalne pragmatike i diskurzivne etike;
 10. Promjena komunikacijske paradigme s novim medijima i pitanja etičnosti;
 11. Etika govornika – Gorgijin govornik, Aristotelov govornik, Kvintilijanov govornik, Augustinov govornik, Foucaultov govornik, Habermasov govornik.
 12. Etika slušatelja je nezaobilazna pretpostavka etike govorenja, jer je slušanje ključ govorenja; pet vrsta slušanja kao pet prostora etike slušanja;
 13. Etika jezika – etika jezičnog znanja, naracijska etika, argumentacijska etika, etika izvođenja zaključaka; o relevantnosti metaetike kao neke vrste etike jezika.
 14. O ograničenjima etike govorenja u odnosu prema različitim oblicima komunikacijske i nekomunikacijske moć; o ograničenjima etike govorenja u odnosu prema različitim oblicima pseudoetičnih i neetičnih govornih i negovornih radnji; o načinima obnavljanja snage etike govorenja.

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite etičke teorije u okviru filozofskih škola i orijentacija.
 2. Demonstrirati kako se različiti pristupi etici – normativna, primijenjena i deskriptivna etika te metaetika – primjenjuju na verbalnu komunikaciju.
 3. Analizirati različite tipove diskursa (javni i privatni diskurs; politički, znanstveni, publicistički, reklamni, religijski diskurs) s obzirom na njihovu etičku pozadinu.
 4. Kritički ocijeniti analizirani diskurs na etičkoj i metaetičkoj razini.
 5. Kritički analizirati vlastiti etički sustav i njegovu manifestaciju na diskurzivnoj razini.
 6. Primijeniti stečeno znanje u cilju bolje komunikacije s pojedincima različitih identiteta i etičkih opredjeljenja.
 7. Stručno komunicirati s kolegama znanstvenicima i sa širom zajednicom o etičkim dimenzijama verbalne komunikacije.
 8. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja etike govorenja na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima.
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, pisanje i izlaganje seminarskoga rada.
Metode ocjenjivanja
Boduje se prisutnost na predavanjima i seminarima, pisanje i izlaganje seminarskoga rada, te pisanje bilježaka na temelju literature i aktivno sudjelovanje u diskusijama. Na temelju prikupljenih bodova izračunava se ocjena, a studenti koji žele višu ocjenu imaju mogućnost pristupanja ispitu.

Obavezna literatura
 1. Ostin, Dž. L.(1994) Kako delovati rečima (Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words), Novi Sad: Matica srpska, 11-63.
 2. Grice, H.P.(1975) „Logic and Conversation“ in P. Cole & J. Morgan (eds), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speesc Acts, New York: AP, 41-58.
 3. Habermas, J. (2009), Diskursethik, Frankfurt aM: Suhrkamp, 31-116.
 4. Holmes, R. I. (2007), Basic Moral Philosophy, Belmont: Thomson Wadsworth, 25-54, 55-147, 149-204.
 5. Platon, Gorgija, Zagreb: Naprijed
 6. Aristotel, Retorika, Zagreb: Naprijed, 1-77.
 7. Kvintilijan, M. F. (1985), Obrazovanje govornika, Sarajevo: Veselin Masleša, 489-549.
 8. Barthes, R. (), Retorika starih, Ljubljana: IHS.
 9. Sv. Augustin (2011), Protiv laži, Zagreb: VBZ, 21-127.
 10. Leech, G. (1983) „Principles of Pragmatics“, London: Longman
 11. Foucault, Michel (1997) „Ethics: Subjectivity and truth“, New York:The New Press . 1997
 12. Williams, Bernard (1985) „Ethics and the limits of philosophy“, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
Dopunska literatura
 1. Platon (1975), Protagora & Sofist, Zagreb: Naprijed, 105-192.
 2. Platon (1970) Ijon & Gozba & Fedar , Beograd: Kultura, 107-181.
 3. Foucault, M. (1981), „The order of discourse“, in Young, Robert (ed.), Untying the Text: A Poststructuralist Reader, London: RKP.
 4. Foucault, M. (2001), Fearless Speech, Los Angeles: Semiotext(e), 11-24.
 5. Habermas, J. (1984) „Što je univerzalna pragmatika?“ (J. Habermas, „Was heisst Universalpragmatik?“, in K-O. Apel (ed), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt: Suhrkamp), Naše teme, god. XXV III, br. 11, 2346-2356.
 6. Habermas, Jürgen (1984) „The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society“, Boston: Beacon Press
 7. Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter (2004) „Ethics and politics in early childhood education“, New York: Routledge Falmer
 8. Derrida, Jacques (1994) „Politiques de l'amitié“, Paris: Galilée
 9. Hampshire, Stuart (ed.) (1978) „Public and private morality“, Cambridge, New York: Cambridge University Press
 10. Phelan, James (1996) „Narrative as rhetoric: technique, audiences, ethics, ideology“, Columbus: Ohio State University Press
 11. Habermas, Jürgen (1983) „Moralbewussten und kommunikatives Handeln“, Frankfurt: Suhrkamp
 12. Leff, Gordon (1968) „Medieval Thought: St. Augustin to Ockham“, Penguin Books

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 15. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 17. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 23. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 26. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 29. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar