Naziv
Dvopredmetni diplomski studij (2 god.)
Puni naziv
Dvopredmetni diplomski studij (2 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana