Naziv
Dvopredmetni preddiplomski studij (3 god.)
Puni naziv
Dvopredmetni preddiplomski studij (3 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana