Naziv
Dvopredmetni preddiplomski studij (4 god.)
Puni naziv
Dvopredmetni preddiplomski studij (4 god.)
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Nema definiranog izvedbenog plana