Naziv
Diplomski studij za strane studente
Puni naziv
Diplomski studij za strane studente
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Privremena grupa (12426)
1. Privremena grupa (12426)