Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11057)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik - odabrati strani jezik (11821)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (11699)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11700)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Arheologija eneolitika 117436
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Arheologija neolitika 117444
Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka 186313
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Germani u Panoniji 117454
Istočni halštatski krug 170494
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Litička analiza 117477
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932
Srednjovjekovna keramika 117490
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
4. semestar
1. Obavezni predmeti